FnfInnlandetAktuelt › Nei til naturødeleggende vindkraft i Dovre, Vågå, Sel og Nord-Fron!

Nei til naturødeleggende vindkraft i Dovre, Vågå, Sel og Nord-Fron!

Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Norsk Ornitologisk Forening – Oppland, DNT Gudbrandsdalen og DNT Valdres med støtte av DNT Oslo og Omegn har sendt inn høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft.

Organisasjonene vil bevare viktige natur- og friluftslivsområder og sier nei til videre planlegging av vindkraft i området fra Jettaområdet mellom Vågåmo, Sel tettsted, Reinheimen nasjonalpark og Gudbrandsdalslågen ved Dovre. Gjelder også område øst for Heidalsmuen, sør for Sjoa, nord for FV255 og Murudalen og vest for Sorperoa.

Dette området fikk i forbindelse med behandlingen av nasjonal ramme for vindkraft, status som «nesten-område», og organisasjonene ber om at dette området tas fullstendig ut fra det videre arbeidet for områder under vurdering til nasjonal ramme for vindkraft.

Nasjonal ramme for vindkraft legger til rette for et betydelig volum av ny vindkraft, og må derfor oppfattes som en legitimering/oppmuntring av en utbyggingsform med store inngrep som etter vårt syn ikke er grundig nok vurdert. Særlig savner vi en grundig vurdering av verdien vindkraft har for samfunnet sammenlignet med verdien av intakte og urørte naturområder.

Med vår lokalkunnskap ser vi at betydelige deler av disse arealene vest i Gudbrandsdalen har stor verdi for friluftslivet, næringsvirksomhet og er verdifulle for naturmangfoldet. Derfor mener vi at en vindkraftutbygging i det aktuelle fjellområdet vil være svært konfliktfylt.

Inngrep fra vindkraftverk vil ha negative virkninger for både jakt, viltbestand, friluftsliv, beitebruk og seterdrift i området. Etablering av vindkraftverk vil også kunne medføre inngrep i flere områder uten større tekniske inngrep (INON-
områder). Vindmøller i dette attraktive og unike fjellområdet vil bli svært synlig på lang avstand. Dette området ligger i nærområdet til nasjonalparkene; Langsua, Rondane, Dovrefjell og Reinheimen. Disse områdene har viktig symbolverdi som fjellandskap som får betydelig redusert visuell verdi om en vindkraftutbygging skulle finne sted.

Vindkraftverk med tilhørende vegnett vil utgjøre et fremmedelement som vil svekke våre fjellområder og redusere opplevelsesverdien for lokalbefolkning- og tilreisende hyttebeboere og turister i Gudbrandsdalen.

En stor del av fylkesbestandene for flere rovfuglarter; spesielt jaktfalk, kongeørn og hubro har leveområder i eller inn mot det aktuelle området for vindindustri. En utbygging vil gi store negative konsekvenser for disse artene.

Av hensyn til naturmangfold er de nevnte fjell- og skogsområdene sårbare og verdifulle for en lang rekke arter med nasjonal forvaltningsinteresse, og for ulike utvalgte naturtyper; vi viser til ulike offentlige artsdatabaser. I forbindelse med dette er det svært viktig med tilstrekkelig vurdering av konsekvensene vindindustri vil gi av sumvirkninger og samlet belastning for ulike arter og naturtyper, i form av nye naturinngrep.

I tillegg er uten tvil arealendringer den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til ulike arter. En natur med mindre mangfold av arter og naturtyper er mer sårbar for miljøendringer, som for eksempel klimaendringer. Natur- og friluftslivsorganisasjonene er opptatt av å bevare naturgrunnlaget i Norge og Oppland. Naturen er vårt grønne gull, og har stor verdi både for folkehelsa – og for det vi skal leve av i framtida. Det er mangelvare på store urørte naturområder i Europa. Vi mener på bakgrunn av dette, at områdene må tas ut av det videre planarbeidet. Vi er sterkt imot vindkraftutbygging i de aktuelle fjellområdene i Gudbrandsdalen som er omtalt i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.