FnfInnlandetAktuelt › RV-4 nettverket er bekymret

RV-4 nettverket er bekymret

Deltakerne i RV4-nettverket er engasjert i å ta vare på de store verdiene i naturområdet mellom Brandbu, Bleiken, Hennung, Hågår og Eina. De er bekymret for konsekvensene av en 4-felts motorveg gjennom området dersom en slik trase blir prioritert i NTP-behandlingen på Stortinget.

Dette er et svært verdifullt område både for naturopplevelse og eksisterende bruk, med få naturinngrep. Motorvegutbygging her vil gi nye inngrep i verdifulle skogs- og myrområder. Den norske rødlista og den norske naturindeksen viser at slike arealendringer er den største trusselen mot dyre-, og plantearter sine leveområder. Det samme viser rapporter fra Det Internasjonale Naturpanelet. Stortinget har et stort ansvar for å ta vare på naturen i Innlandet og Norge.

Nettverket forutsetter at konsekvensene for natur er utredet for motorvegstrekninger som vurderes i NTP-arbeidet, og påpeker: For strekningen gjennom naturområdet mellom Brandbu, Bleiken, Hennung, Hågår og Eina, er det ikke gjennomført noen slik konsekvensutredning. Vi er derimot kjent med konseptvalgutredningen for transportsystemet Jaren–Mjøsbrua, og at denne utredningen anbefalte opprusting av dagens vei. Vi ber også om en høyere nasjonal- og lokal prioritering av tilrettelegging for mer godstransport på Gjøvikbanen og sørover.

Deltakere i RV4-nettverket: Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Brandbu og Tingelstad Almenning, Naturvernforbundet i Oppland, Norsk Ornitologisk forening – Oppland, DNT Gjøvik og Omegn og engasjerte privatpersoner.

Les artikkel fra Toten i dag om Riksvei 4 (bak betalingsmur).