FnfInnlandetAktuelt › Tiltaksplan for villreinen

Tiltaksplan for villreinen

Villreinfjellet er de lange linjers land, noe offentlig forvaltning også må ta innover seg. Kvalitetsnormen for villrein, som kom våren 2022, farget Innlandets villreinområder i rødt (Rondane, Snøhetta og Knutshø) eller gult lys (Sølnkletten, Reinheimen-Breheimen og Forollhogna). Statsforvalteren er nå gitt i oppdrag av Miljødirektoratet om å gå i gang med å utarbeide konkrete tiltaksplaner. Våre natur- og friluftsorganisasjoner vil følge dette arbeidet tett i 2023. 

https://www.villrein.no/aktuelt/tiltaksplaner-for-villrein

Villreinens utvikling er underlagt krefter i samfunnsutvikling og arealbruk som går langt utenfor reinens leveområde. Det utfordrer den offentlige forvaltning. «I lys av kvalitetsnormen for villrein: Klarer de offentlige myndigheter å løfte blikket og møte hverandre i et felles forvaltningsansvar og samarbeid?», spør vi i dette innlegget holdt under møte for rådgivende utvalg i Rondane og Dovre nasjonalpark https://fnf-nett.no/innlandet/download/790/?tmstv=1669029343 . I presentasjonen kommer det godt fram hvor sektorisert villreinforvaltninga er og hvor det fragmenterte ansvaret ligger. Samarbeid er helt essensielt for å lykkes. Vi spør derfor om Innlandet fylkeskommune bør revitalisere de gode intensjonene i Regional plan for Rondane – Sølnkletten, og ta et større koordinerende ansvar mellom de ulike offentlige myndigheter som er involvert, fra nasjonalparkforvaltning til tradisjonell kommunal forvaltning.