FnfInnlandetUttalelser › Uttalelse til planprogram for utbygging av E16 Kløfta-Kongsvinger

Uttalelse til planprogram for utbygging av E16 Kløfta-Kongsvinger

I høringsinnspillet vårt til planprogram E16 Kongsvinger – E6 krever natur- og friluftsorganisasjonene i Akershus og Innlandet at det foretas grundige utredninger av både samfunnsnytte og samfunnskostnader for minimum to ulike scenarier, herunder firefelts utbygging i 110 km/h og to-trefelts utbygging i 80-90 km/h, og at dette gjøres for alle skisserte alternativer, inkludert eksisterende veitrasé. 

Planprogram for E16 Kløfta-Kongsvinger

Planprosessen fra vedtak av planprogram til endelig kommunedelplan for E16 Kongsvinger – E6 skal føre fram til valg av et traséalternativ for veiutbyggingen. For naturverdier og friluftsinteresser, med det kunnskapsgrunnlaget vi og våre organisasjoner nå har, framstår utbedring av eksisterende vei som det klart beste alternativet (nullpluss-alternativet, ikke traséalternativ F med ny vei ved siden av eksisterende).

Valg av veistandard og hastighet blir i planprosessen svært førende for hvilken trasé som til slutt blir vedtatt fordi kravene til arealbruk, kurvaturer, lokale avkjøringer, støyskjerming mm. vil variere mye. Der et stadig voksende lokalt engasjement trer fram er en tilstrekkelig god demokratisk prosess svært viktig. Etter vårt syn er det derfor absolutt nødvendig at det foretas grundige utredninger av både samfunnsnytte og samfunnskostnader for minimum to ulike scenarier, herunder 1) Firefelts utbygging i 110 km/h, og 2) To-trefelts utbygging i 80-90 km/h. Dette må gjøres for alle skisserte korridorer i utkast til planprogram (A, B, C og F). På samme måte må utbedring av eksisterende veistrekning i 2-3 felt og 80-90 km/h, lansert og omtalt som nullpluss-alternativet, inkluderes i planprogrammet og konsekvensutredes.  

Vi ber videre om at følgende blir ivaretatt i planprosessen:

  • Medvirkning er sentralt i prosesser etter plan- og bygningsloven. Klarspråk, og pedagogisk framstilling av grunnlagsmateriell og ærlig sammenligning av traséalternativer for minst to skisserte scenarier, 4-felt 110 km/h og 2-3 felt i 80/90 km/h, er nødvendig.
  • Viktige nasjonale og regionale føringer og retningslinjer, også for naturmangfold og friluftsliv, må legges til grunn.
  • Landskapskarakteranalyse for å verdsette ikke-prissatte verdier må gjennomføres.  
  • Beslutningsrelevant nivå for korridorvalg må tydeliggjøres og forklares bedre i planprogrammet. 
  • Kartlegging av CO₂-utslippene fra alle myrer, ikke bare kartlegging av myr som naturtype, må gjennomføres.
  • Tapt nytteverdi for allerede utbygd firefelts veistrekning dersom en velger helt ny trasé for hele strekningen må inkluderes i analyse av samfunnsnytten til korridoralternativ A, B og C.
  • Politikerne lokalt og regionalt må parallelt med denne planprosessen vurdere utbedringer og arbeid for å styrke Kongsvingerbanen og togtilbud for framtidsrettet grønn gods- og persontransport.  

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av:
Akershus og Oslo Orienteringskrets, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Hedmark, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hedmark og Skogselskapet Oslo og Akershus.