FnfMøre og RomsdalAktueltArrangement › Etablering av kunstige badestrender ved utlegging av skjelsand – webinar 15 sept 2023

Etablering av kunstige badestrender ved utlegging av skjelsand – webinar 15 sept 2023

FNF Møre og Romsdal arrangerte eit kort webseminar (om lag 1 time) i korleis ein skal ta omsyn til natur når ein etablerer kunstige badestrender ved utlegging av skjelsand. Dette då vi ser at denne typen tilrettelegging for friluftsliv ofte går under radaren i den vanlege saksbehandlinga i kommunane og at ein har eit forbetringspotensiale her til å ta betre omsyn til naturverdiane. Vi meiner å sjå at denne utfordringa ikkje berre gjeld vårt fylke og inviterte interesserte i heile landet. Tornes Dykk AS har laga ein rapport der ein har samla informasjon om korleis ein skal te seg ved tilrettelegging av kunstige badestrender.

Rapporten skal forsøke å vere ein samlerapport med kunnskap om konsekvensar av skjelsandutlegging, og inneheld eit samandrag med avkryssingsliste/kokebok før ein starte tiltaket. Vi ønskja med webseminaret den 15 sept. kl 13-14  å presentere rapporten der ein legg fram resultatet av granskinga samt har ein diskusjon og opnar opp for spørsmål over temaet.

Seminarprogram:

•            Framlegging av rapport ved Tornes Dykk AS ved Magnus Tornes (1/2 time om lag)

•            Spørsmål og diskusjon

sjå rapport her https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/rapport-naturhensyn-i-opparbeiding-av-badestrender-med-skjellsand-i-more-og-romsdal/ og opptaket av webseminaret her: