FnfMøre og RomsdalAktuelt › Gryttenanlegget og Mardøla – klar for revisjon

Gryttenanlegget og Mardøla – klar for revisjon

Eikesdal bygdalag sendte i 2020 inn et krav til revisjon av Mardalsfossen. Nå har FNF Møre og Romsdal sendt en uttale som støtter dette kravet om revisjon. I denne uttalen blir det lagt fram utfordringen med de sårbare artene knytt til fosserøyksona, effektkjøring av kraftverket med tilfeldig start og stopp, villreinen som er truet med mere. Vårt hovedkrav til en revisjon av Gryttenutbyggingen er at en ny konsesjon blir utformet med utgangspunkt i standardvilkårene for en moderne vassdragskonsesjon etter malen utarbeidet i samarbeid mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Vi ønsker da en vilkårsrevisjon som ikke bare er krav om minstevannføring, men også innbefatter biologiske undersøkelser/overvåking, biotopforbedrende tiltak, kontrollerbare vilkår, forbod mot start-stopp-kjøring etc. Vi har litt vansker med å vite hva slags revisjonsprosess de to kommuner (Rauma og Molde) ser for seg og vi har derfor bedt om tilbakemelding om dette. (Bilde; Mongefossen i Romsdalen,foto Karl Myskja)

Se: https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/revisjonskrav-for-gryttenutbyggingen-mardola-med-mere/