FnfMøre og RomsdalAktuelt › Interkommunale sjøsoneplanar

Interkommunale sjøsoneplanar

Forum for Natur og Friluftsliv synes det er viktig å syte for at dei interkommunale sjøarealplanane tek inn over seg verdiane i den marine naturen og vurderer vern av denne. Vi meiner det må vere eit grunnleggande prinsipp at det ikkje går an å setje av areal til oppdrettsføremål før det er gjort kartlegging av havbotnen for aktuelt influensområde. Vidare ønskjer vi at ein ved desse planane tek omsyn til villfisk, friluftsliv etc og ser planane for oppdrett i ein større samanheng knytt til samfunnets interesser. Her er to uttaler knytt til interkommunale sjøsoneplanar: Ytre søre sunnmøre

https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/interkommunal-sjoarealplan-for-ytre-sore-sunnmore-2024-2036-uttale/

og Aukra/Hustadvika https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/interkommunal-sj…-kommunar-uttale/ ‎