FnfMøre og RomsdalAktuelt › Munningsfredning for alt fiske ?

Munningsfredning for alt fiske ?

Statsforvalteren hører nå en ny forskrift om fiske utenfor vassdrag med anadrome laksefisk (munningsfredningssoner) og nedsenking av garn i sjøen med høringsfrist 19 mai 2022.

FNF Møre og Romsdal mener at forskriften som er foreslått tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til fiske etter andre arter som f.eks. torsk, sei, hyse og andre saltvannsfisker. Vi er spesielt opptatt av forslaget til endring ivaretar i for liten grad barn- og unge sine fiskeinteresser, som ofte vil ha munningsområdet som sitt nærfiskeområde spesielt i områder der elveosen ligg nær tettsted/by. Som et minimum, om den nye forskriften blir innført, bør forskriften tillate barn opp t.o.m. 16 år å fiske i munningsfredningssonen, uavhengig av fiskeart.

https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/uttale-til-ny-fo…-more-og-romsdal/ ‎