FnfMøre og RomsdalAktuelt › Oppdrettsanlegg – på land og sjø

Oppdrettsanlegg – på land og sjø

FNF Møre og Romsdal har skrevet ein uttale til høyring av søknad om endring av tillatelse for oppdrett av settefisk av laks, ørret og regnbueørret for lokaliteten Nordheim, Imarsundet i Aure kommune. Denne søknaden som tenkjer å produsere smolt på snitt 750 g på land før overføring til sjø tester grensene for tradisjonelt settefiskanlegg på land.


Vi ser at det er ein del fordeler med å flytte oppdrettsnæringa på land om ein sett dei rette vilkåra for drifta. For å vurdere fordelene opp mot ulempene saknar vi i denne søknaden ei vurdering av energibruken, konsekvensane for vassdragsnaturen, korleis reinse utsleppet betre og korleis ein nyttegjer seg gjødsla produsert i anlegget.

For heile uttalen, sjå ; https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/uttale-soknad-om-utvidig-av-oppdrettskonsesjon-imarsundet/