FnfMøre og RomsdalAktuelt › Retiroskogen – til utbygging eller rekreasjon ?

Retiroskogen – til utbygging eller rekreasjon ?

Retiroskogen ligg sentralt i Molde by. Ein gong var den tilgjengeleg berre for dei kondisjonerte i form av klippfiskadelen frå Kristiansund og anna fintfolk – i den seinaste mannsalder har den vore tilgjengeleg for alle men under sterk attgroing. No ligg det framme til høyring planar for nedbygging av store deler av Retiroparken.

Etter ein eigedomsoverdragelse er no halvparten av parken kjøpt av kommunen medan den andre halvparten er i privat eige. Samstundes er det slik at den private eigar opnar opp for å avhende sin eigedom til ålmenta til føremål rekreasjon/friluftsliv. FNF Møre og Romsdal har i denne samanheng bede kommunen om at politikarane i Molde kommune vurderer også denne moglegheita å sikre Retiroparken til rekreasjon, før ein kjem til ein konklusjon kva Retiroparken skal brukast til. Sjå uttalen her: https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/retiroskogen-sikring-som-friluftsomrade/