FnfMøre og RomsdalAktuelt › Vassdragsreguleringar – tid for revisjon no ?

Vassdragsreguleringar – tid for revisjon no ?

Mange av vassdraga våre er regulert for kraftproduksjon. Ein del av desse utbyggingane har gamaldagse vilkår som treng fornying som er meir i tråd med dagens kunnskapsnivå om natur og ålmenta sine interesser. Vi har no sendt ut eit informasjonsbrev til fylkets kommunar og interesseorganisasjonar om at no er tida komen for å vurdere om det ikkje er fornuftig å revidere vilkåra for gamle vassdragsreguleringar. Dette gjeld 21 vassdragsreguleringar i vårt fylke. Det er spesielt endringar som er knytt til miljø, landskapsbilde og friluftsliv vi er opptekne av.

https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/wp-content/uploads/sites/14/dlm_uploads/2021/03/Info-brev-til-kommunane-revisjonskrav-vassdrag-12-mars-2021.pdf