FnfNasjonaltMudring

Mudring

Hvordan gi høringssvar til søknad om mudring?

Kommunens og Statsforvalterens oppgave
Tiltak bør være avklart etter plan- og bygningsloven før de blir behandlet etter annet lovverk. Er tiltaket i tråd med overordnet plan i kommunen eller krever det dispensasjon?
Mudring, dumping og annen utfylling i sjø og vassdrag er i utgangspunktet forbudt. Alle som vil gjøre tiltak, trenger tillatelse fra Statsforvalteren.

Under følger noen punkter som kan være lurt å sjekke når du skal skrive uttalelse til en søknad om tillatelse til mudring:

 • Er mudringen i tråd med overordnet plan?
  Reguleringsplan eller kommuneplan. Andre planer for sjøområder. Sjekk spesielt hensynssoner.
 • Naturtilstand i området
  Hva er registrert av naturverdier i området eller rundt? 
  Før høringsvar gis bør vi sjekke bunnforholdene og de marine naturtypene.
  Dette finner vi her: http////portal.fiskeridir.no/plan Gå inn på temalag på høyre side i skjermbildet. Se marint biologisk mangfold – marine naturtyper.
  Sjekk også Naturbase og ev økologisk grunnkart for registrert ålegras, bløtbunnsområder, gyteområder og arter. I båthavner kan mudring endre strømforhold og gjøre vannutskiftningen dårligere. Dette kan føre til gjengroing.
 • Sedimentene
  Det skal alltid tas prøver for å se om massene er forurenset eller rene. Massene defineres som avfall og må deponeres på land.
 • Metode
  Skal det mudres fra land (kommunen må gi tillatelse) eller lekter? Graver? Sugemudring? Avbøtende tiltak som siltgardin?
 • Når er mudringen planlagt?
  Er det tidspunkt å ta hensyn til med tanke på for eksempel friluftsliv eller fugleliv? Som hovedregel er det ikke tillat å gjennomføre tiltak i sjø og sjøbunn i perioden 15. mai til 15. september[1]. Det skyldes hensyn til hekkende sjøfugl, friluftsliv og rekreasjon.
 • For kommuner rundt Oslofjorden: Kan mudringen ansees å ikke være i tråd med helhetlig plan for Oslofjorden ved at den berører bløtbunnsområder eller ålegrasenger?
  T 24 «Fraråde etablering av kunstige sandstrender og unngå andre inngrep og tiltak på bløtbunnsområder for å skåne verdifulle bløtbunnsområder, inklusive ålegrasenger og verdifulle kulturmiljø, og sikre forekomstene i arealplanleggingen.»
 • Er det mudret tidligere?
  Se kart med satelittbilder. Områder som er mudret tidligere er mindre sårbare (??).
 • Hva er hensikten med mudringen?
  Statsforvalteren i Oslo og Viken vedtok i 2022 et avslag med denne begrunnelsen[2]:
  «Bakgrunnen for avslaget er at Statsforvalteren mener at de miljømessige ulempene ved å mudre er større enn samfunnsnytten ved å gjennomføre tiltaket. Vi vurderer at hensynet til naturmiljøet veier tyngre enn hensynet til brukerne av bryggeanlegget, og at samfunnsnytten av tiltaket ikke er stor nok til å kunne rettferdiggjøre skaden som tiltaket vil kunne medføre på viktige naturtyper.»

Vestfold Jeger og Fiskerforening har utarbeidet forslaget til tekst til malen og vi er takknemlige for at vi kan dele den med andre.


[1] Mudre dumpe utfylling i sjø og vassdrag – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

[2] akerskogen-bryggeforening.pdf (statsforvalteren.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *