Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktueltArrangementÅrsmøte › Nasjonalt årsmøte 11.5.22

Nasjonalt årsmøte 11.5.22

Nasjonalt årsmøte i Forum for natur og friluftsliv holdes 11. mai 2022 klokken 13. Møtet holdes som hybird møte.

Årsmøtedelegatene, styret, ordstyrer og daglig leder møter fysisk hos DNT, Møterom Gjende, Youngstorget 1, Oslo.

FNF i fylkene, ansatte og andre med interesse for FNF er hjertelig velkomne til å følge årsmøtet digitalt via denne lenka.

Det blir hilsningstaler fra organisasjonene som står bak FNF nasjonalt ved årsmøtedelegatene. Her kan vi få høre mer om hva organisasjonene som står bak FNF mener om FNF-samarbeidet og hvilken retning de ønsker at dette skal ta. (Disse vil ventelig komme til årsmelding for 2021 og/eller årsplan for 2022).

Oppnevnte delegater

Trond Glesaaen (Norsk Friluftsliv)
Maylinn Stomperud (Den Norske Turistforening)
Eldar Berli (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
Truls Gulowsen (Norges Naturvernforbund)
Morten Dåsnes (Friluftsrådenes Landsforbund)

Dagsorden med lenker til saksdokumenter og forslag til vedtak

Sak 1. Konstituering av møtet.
Forslag til vedtak: Sahar Azari velges som ordstyrer og Ole Lilleås som protokollfører. Trond Glesaaen og Truls Gulowsen velges som protokollvitner.

Sak 2. Innkalling og agenda
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 3. Årsregnskap 2021.
Årsregnskap signert av styret kan leses her.
Revisors beretning kan leses her.
Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Sak 4. Årsmelding 2021.
Styrets forslag til årsmelding kan leses her.
Forslag til vedtak: Årsmelding for 2021 godkjennes.

Sak 5. Årsplan for 2022.
Styrets forslag til årsplan kan leses her.
Forslag til vedtak: Årsplan for 2022 godkjennes.

Sak 6. Forslag til vedtektsendring for FNF nasjonalt
Foreslått endring skal tydeliggjøre at styremedlem valgt av og blant de ansatte deltar på linje med styrets øvrige medlemmer.
Forslag til vedtak: Vedtektene for FNF nasjonalt, paragraf 12, andre avsnitt endres ved at «og en representant oppnevnt av de ansatte.» erstattes av «og ett styremedlem valgt av og blant de ansatte».

Sak 7. Forslag til endringer i Standardvedtekter for FNF i fylkene
Foreslått endring skal klargjøre frister i årsmøteforberedelsene.
Forslag til vedtak: Standardvedtektene for FNF i fylkene paragraf 6, 1. avsnitt endres ved at
«Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet. Saker som ikke er ført opp i innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre …»

erstattes av

«Årsmøtet varsles av styret minst 2 måneder før. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med saksliste og øvrige sakspapirer skal tilgjengeliggjøres 2 uker før årsmøtet. Saker som ikke er ført opp i sakslista, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre …»

Sak 8. Valg av revisor
Forslag til vedtak: Revisorgruppen Akershus gjenvelges.

Sak 9. Stadfesting av styrets medlemmer og varamedlemmer.
Forslag til vedtak: Årsmøtet stadfester at styret har følgende medlemmer og varamedlemmer:

OrganisasjonMedlemVara
Den Norske TuristforeningDag Terje Solvang* (Leder***)Maylinn Stomperud*
Norges Jeger- og FiskerforbundEldar Berli* Beate Krokan Carlsson*
Norges NaturvernforbundMaren Esmark*John Magne Pedersen Tangen*
Norsk FriluftslivBente Lier*Hans Erik Lerkelund*
Norges PadleforbundSven Nordby Andersen**Martin Lillehagen Hansen**
Friluftsrådenes LandsforbundIngrid Wigestrand*Morten Dåsnes*
Valgt av og blant ansatteGisle Sæterhaug*Maria Rundhaugen Tesaker*
Tabellen oppdateres løpende etter tilbakemeldinger fra oppnevnende organisasjoner.

Jfr. vedtektene «§ 12 Styret»:
* «Organisasjonene oppnevner styremedlem og varamedlem for ett år og melder dette i forkant av
årsmøtet i FNF. Styret består av øverste administrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk
Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund,
Friluftsrådenes Landsforbund og en representant oppnevnt av de ansatte.»
** «I tillegg skal én styreplass rotere blant de av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som ikke er medlem av styret fra før, for to år av gangen.» (Norges Padleforbund Sven Nordby Andersen og vara Martin Lillehagen Hansen ble valgt for 2 år i 2021 og er ikke på valg i år.
***(Dag Terje Klarp Solvang ble valgt til styreleder i 2021 for to år og er ikke på valg i år. )

Vel møtt!