Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Nasjonalt styremøte 24.3.23

Nasjonalt styremøte 24.3.23

Særlig saker å merke seg fra møtet:

Driftsstøtte 2023 – neste søknadsfrist 17. april

Driftsstøtte til FNF i fylkene for 2023 for fylkes-FNF som ikke får tilstrekkelig driftstilskudd fra egen fylkeskommune og ikke har tilstrekkelig egenkapital til å finansiere primærvirksomheten, kan søke FNF nasjonalt om tilskudd. Ordningen blir som i fjor. FNF i fylkene som ikke har tilstrekkelige midler til primærvirksomheten oppfordres til å søke om driftstøtte fra FNF nasjonalt. Søknader mottatt innen 17. april behandles på styremøte 26.april. Supplerende søknadsrunde kan vurderes senere. Søknad skal innleveres etter mal utarbeidet av daglig leder. Daglig leder kommuniserer med koordinatorene om søknadsmal og svarer gjerne på spørsmål om ordningen.

FNF på Statssbudsjettet

De nasjonale organisasjonene samarbeider om å sikre finansieringen av FNF.

Foreslått vedtektsendring nasjonalt

Forslag til vedtektsendring nasjonalt frammes til årsmøtet. Årsmøtet fatter endelig vedtak i mai.

Foreslåtte endringer i Standardvedtektene for FNF i fylkene

Omfattende forslag til endringer i Standardvedtektene for FNF i fylkene, frammes til årsmøtet. Innspill fra fylkene i høringsrunde ble grundig diskutert i notat hvor det ble foreslått fra daglig leder å gjøre flere endringer på bakgrunn av høringssvarene. Årsmøtet fatter endelig vedtak i mai. Nøyaktige innhold i forslaget står i protokollen.

Etter behandling av forslag om endring av Standardvedtektene på årsmøtet kommer daglig leder tilbake med forslag til endringer i Styringsdokumentet og mer detaljer om innholdet.

Det skal fortsatt hete «FNF i fylkene»

Styret diskuterte om vedtekter, Standardvedtekter og Styringsdokument burde endres ved at fylkesbegrepet systematisk burde erstattes av begrepet region. Styret bestemte at vi beholder fylkesbegrepet. Dette synet hadde støtte fra de fleste FNF i fylkene som uttalte seg i høringen. Vedtaket er ikke til hinder for i noen kommunikasjonssammenhenger å bruke ordet «region» der det passer best logisk og språklig.

Velkommen til årsmøte nasjonalt 3. mai

3. mai klokka 13.00 blir det årsmøte i FNF. FNF i fylkene er hjertelig velkommen til å observere digitalt. Full innkalling med dagsorden, møtelenke og sakspapirer her.

Landssamling 29.11 – 1.12.2023

Landssamling 2023 for tillitsvalgte og ansatte fra fylkene og de nasjonale organisasjonene er planlagt i tidsrommet onsdag 29.11-fredag 1.12.2023 sentralt i østlandsområdet. Hold av datoene! På programmet står blant annet Strategiplan 2024-28. Det skal være godt rom for uformell refleksjon og nettverking og en del av arbeidet skal foregå i mindre grupper slik at flere kommer til orde. Rene faglige foredrag vil ikke bli prioritert, unntatt som innledning til involverende arbeid. Mer om tema og invitasjon senere. Daglig leder mottar mer enn gjerne forslag og synspunkter på tema og organisering.

Strategiplan 2024-2028

FNF nasjonalt gjennomfører i perioden fram til august en høring med de nasjonale organisasjonene. Høring med FNF i fylkene kommer til høsten. Vi ønsker en godt forankret strategiplan.

Les hele protokollen her.