Foto: Kari Vik
FnfNordlandAktuelt › Andmyran vindkraftverk – Klage på vedtak om utsatt frist og forlenget konsesjon

Andmyran vindkraftverk – Klage på vedtak om utsatt frist og forlenget konsesjon

På Andmyran i Andøy kommune er det gitt konsesjon til bygging av et vindkraftverk. Konsesjonen ble gitt i 2006 og ble gjort endelig av Olje- og energidepartementet (OED) i 2010 etter klagebehandling. Den 03.06.2015 ble konsesjonen revidert på bakgrunn av søknad om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2020.

Den 15.03.2019 søkte Andmyran Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon. Søknaden ble innvilget med en frist for idriftsettelse til 31.12.2021 og en anleggskonsesjon på 30 år.

Med tilslutning fra Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og Vesterålen Turlag, sendte vi en uttalelse til søknaden og påklagde senere NVEs vedtak. NVE imøtekom ikke klagene og overleverte saken til Olje- og energidepartementet (OED).

NVE stiller ingen krav om at kunnskapsgrunnlaget må oppdateres ved behandling av søknader om utsatt frist. Dette er svært uheldig.

Vindturbinene er tenkt plassert på Norges største sammenhengende torvmyr. Stortinget har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr fordi bevaring av myr er et svært viktig klima- og miljøtiltak. Området ble dessuten ekskludert fra forslaget til nasjonal ramme på grunn av verneverdige myrområder og viktige områder for fugl.

Selv om det er kommet til ny kunnskap er det kunnskapsgrunnlaget på vedtakstidspunktet som fortsatt er gjeldende i NVEs vedtak i klagebehandlingen. NVE skriver videre i sitt vedtak at de fører likebehandling i slike saker for at utbygginger skal skje innen utløpet av el-sertifikatordningen i 2021.

Men det er forventninger om at Departementet følger norsk lov i denne saken og stiller krav om at kunnskapsgrunnlaget oppdateres ved søknaden om fristutsettelse. I vår klage henviser vi til uttalelser fra forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fritjof Nansens Forskningsinstitutt:

«En søknad om fristforlengelse i utgangspunktet skal følge samme saksbehandlingsregler som en ordinær søknad og ved vedtak om fristforlengelse må kunnskapsgrunnlaget oppdateres.».

Møte med Olje- og energidepartementet
Fredag 6. mars møtte vi OED sammen med Naturvernforbundet, Sabima og Norsk Ornitologisk forening. På møtet ble våre krav til et oppdatert kunnskapsgrunnlag gjentatt og begrunnet. FNF Nordland ber også OED gjennomføre befaring og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget før endelig behandling av fristforlengelsen vi tidligere har bedt om, der de berørte interesser inviteres med. Les oppfølgingsnotatet fra møtet ved å trykke på denne lenken.

Møtet med OED og statssekretæren fredag 6.3.2020. Foto: Maren Esmark

Høringsbrev og vedtak:

25.04.2019 21.01.2020

Høringsuttalelse Andmyran vindkraftverk – søknad om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon

20.12.2019 21.01.2020

NVEs vedtak om utsatt frist og forlenget konsesjon - Andmyran vindkraftverk

20.09.2019 21.01.2020

Klage på vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på anleggskonsesjon for Andmyran vindkraftverk

14.10.2019 21.01.2020

Tillegg til klage på NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse til Andmyran vindkraftverk i Andøy kommune

20.12.2019 27.03.2020

Oversendelse av klager på vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid - Andmyran