FnfNordlandAktuelt › Departementet tar klagen delvis til følge

Departementet tar klagen delvis til følge

Les bakgrunnen for denne artikkelen her.

«Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at klagene fra Riksantikvaren, Forum for natur og friluftsliv og ICOMOS Norge skal tas delvis til følge. Det gis medhold i den forstand at det ikke kan etableres akvakulturvirksomhet før ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune er endelig vedtatt. I dette ligger det en forutsetning om at den endelige kommuneplanen ikke er til hinder for oppdrettsvirksomhet på lokaliteten.

Departementet endrer samtidig Nordland fylkeskommunes vedtak 3. juli 2018. Mowi ASA får tidsubegrenset lokalitetsklarering forutsatt at etablering av oppdrett på lokaliteten ikke er i strid med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune.«

At Nordland fylkeskommune v/ Fylkesrådet stadfestet en midlertidig lokalitetsklarering for akvakultur i verdensarvområdet var det politiske årsaker til. Det er også politiske årsaker til at Nærings- og fiskeridepartementet ba Fiskeridirektoratet om at klagesaken skulle behandles av departementet, og ikke direktoratet. Departementet har 16. februar 2021 endret tillatelsen til å bli tidsubegrenset.

Men fortsatt kan det ikke konkluderes om oppdrett er forenlig med verdensarvverdiene. Verken Nordland fylkeskommune, Vega kommune eller departementet avgjør om verdensarvverdien er truet eller ikke. Det er UNESCO og rådgivende organer som gjør det.

Parallelt har det pågått (og pågår) et arbeid med tilleggsundersøkelser som skal fastslå om akvakulturlokaliteter foreslått i Kystplan Helgeland for Vega er forenlig med verdensarvverdiene. Dette arbeidet gjøres i forbindelse med innsigelsene som er fremmet til planen fra Statsforvalteren og Riksantikvaren. Departementets vedtak om å tillate oppdrett i verdensarvområdet forutsetter at innsigelsene imøtekommes og at planene vedtas. Det innebærer at tilleggsundersøkelsene som nå pågår ikke kan konkludere med at oppdrett på lokalitetene er i strid med verdensarvverdiene.