FnfNordlandAktuelt › Innspill til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)

Innspill til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)

• Har livet endret seg i fjorden eller i nabovassdraget etter at det nye lakseoppdrettsanlegget kom på plass? Er en femdobling av oppdrettslakseproduksjon i nord i det hele tatt forsvarlig?

• Bor du langs en liten elv og ser at sjøørret og smålaks ikke kommer opp i elva lenger, etter at den ble lagt i rør under veien?

• Har du registrert endringer i naturmangfoldet etter at vannet og vassdraget ble utbygd til vannkraftformål?

• Synes du at mudring og deponering av masser i verdifulle natur- og friluftslivsområder er greit?

• Er du bekymret for at vindindustrien forurenser vannet?

• Har du spørsmål rundt utslipp fra landbruket?

• Kjenner du til en fjord eller ei bukt med mye plastforsøpling?

• Kjenner du til en vannforekomst nær deg som har negative miljøpåvirkninger, eller at du mistenker det – si ifra!

Alt som har en negativ påvirkning på vannet bør det gjøres noe med, fjernes eller ikke tillates.

Gjeldende regional vannforvaltningsplan oppdateres nå for planperioden 2022 – 2027, og utkast til vannforvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram er ute på høring.

Har du innspill, bekymringer, forslag for å forbedre vannmiljø i elv, innsjø, kyst eller grunnvann – ta kontakt så snart som mulig og innen 31. mai som er fristen.

Trykk her for all informasjon om høringen og plandokumentene.


Om planforslagene:

1. Forvaltningsplanen (Vårt verdifulle vann)
a. Gir en overordnet beskrivelse av kunnskapen om dagens tilstand i vannmiljøet vårt.
b. Beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal forvaltes i kommende planperiode.
c. Redegjør for hovedutfordringer og hvordan vi skal å jobbe med disse.
d. Setter miljømål for alle vannforekomster i fylket (elv, innsjø, grunnvann og kystvann). Målene er styrende for videre forvaltning og planlegging

2. Tiltaksprogrammet
a. Tiltaksprogrammet synliggjør hvilke tiltak som må på plass for å tette gapet mellom dagens tilstand og vedtatte miljømål.
b. Relevante myndigheter har selv foreslått tiltak innen sine ansvarsområder for å nå miljømålene

3. Handlingsprogrammet
a. Inneholder prosjekter og aktiviteter av mer overordnet karakter, som må på plass for at målene skal nås.
b. Aktivitetene følger opp planens prioriteringer i perioden 2022 – 2027. De skal være konkrete og målbare.