FnfNordlandAktuelt › Klagesak – tillatelse til oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde

Klagesak – tillatelse til oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde

Tillatelser til akvakultur stiller krav til godkjenninger fra fylkeskommune, krav til at kommunen og berørte interesser blir hørt, samt tillatelser fra de ulike sektormyndighetene. Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser (les mer om akvakulturtillatelser).

Det er en kompleks sak og her er en kortfattet versjon av den:

Nordland fylkeskommune v/Fylkesrådet vedtok den 3.7.2018 å gi en midlertidig tillatelse til lokalitetsklareringen for en begrenset biomasse på 3120 tonn MTB i 5 år ved lokaliteten Rørskjæran i Vegaøyan verdensarvområde. Det kom inn flere klager på vedtaket, blant annet fra FNF Nordland, og Fylkesrådets vedtak ble ikke effektuert på grunn av at det måtte tas stilling til klageres ønsker om oppsettende virkning. Klagene ble oversendt sektormyndighetene for behandling. Den 15.2.2019 vedtok Fylkesrådet å ikke gå inn for utsatt iverksettelse av vedtaket i påvente av klagesaksbehandlingen. En etablering av anlegget før klagesaken er avgjort vil gjøres for selskapets risiko.

FNF Nordland påklagde samtidig utslippstillatelsen gitt av Fylkesmannen 29.04.2016. Klagen ble oversendt Miljødirektoratet som avviste klagen fordi klagefristen var gått ut. Men Miljødirektoratet trakk likevel utslippstillatelsen i etterkant. Dette førte til at Fiskeridirektoratet region Nordland trakk tilbake lokaliteten fordi utslippstillatelsen var bortfalt.

Miljødirektoratets vedtak ble senere omgjort av Klima- og miljødepartementet. Vedtaket i Klima og Miljødepartementet var etter Forum for natur og friluftsliv i Nordlands vurdering i strid med de råd og krav UNESCO framsatte etter befaringen i Vegaøyene Verdensarvområde i 2017. Hvilke typer havbruk som eventuelt kunne tillates måtte avklares gjennom en konsekvensutredet prosess. – Havbruk kan under ingen omstendigheter forringe verdiene i verdensarven, var konklusjonen fra UNESCO.
Det er likevel bare klagen på utslippstillatelse som er avgjort av departementet. FNF Nordlands klage på Fylkesrådets vedtak om lokalitetsklarering er fortsatt ubehandlet.

Den 30.4.2020 omgjorde Fiskeridirektoratet tilbaketrekkingsvedtaket av 17.4.2019 og Rørskjæran var på daværende tidspunkt en «aktiv lokalitet». Fiskeridirektoratets vedtak ble påklaget av Riksantikvaren, FNF Nordland med flere. I klagene ble det anmodet om å beslutte utsatt iverksetting inntil klagebehandlingen er avgjort.

Vi mener det ikke kan gis tillatelse til oppdrett i Vegaøyan verdensarv før det foreligger en konsekvensutredning som avklarer hvilke typer havbruk som eventuelt kan være forenelig med bevaring av verdensarvverdiene. Denne konsekvensutredningen foreligger ikke ennå.

Fiskeridirektoratet vurderte at hensynet til verdensarvverdiene i denne saken «utgjør et særegent og tungtveiende forhold som taler for utsatt iverksetting av fylkeskommunens vedtak». Fiskeridirektoratet besluttet derfor at Nordland fylkeskommunes vedtak av 3. juli 2018 ikke skal iverksettes før klagene er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Fylkeskommunens klagebehandling skjer nå i forhold til de krav UNESCO har satt som vilkår for havbruk i verdensarvområdet. Derfor er det på ingen måte klart for oppdrett i verdensarvområdet.