FnfNordlandAktuelt › Kystsoneplan for Vesterålen – innspill og medvirkning fra tilsluttede organisasjoner

Kystsoneplan for Vesterålen – innspill og medvirkning fra tilsluttede organisasjoner

Kystsoneplan for Vesterålen er utarbeidet som en interkommunal plan (iht. PBL kap. 9.) i samarbeid mellom Lødingen, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy kommuner. Hensikten med kystsoneplanen er å planlegge for bruk og vern av sjøarealene i kommunene. Planen skal bestå av en arealdel (plankart), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Planen skal vedtas i hver enkelt kommune og vil være juridisk bindende. Les mer om dette i planbeskrivelsen for kystsonesoneplanen eller besøk regionrådets nettside.

Planarbeidet ble varslet med planprogram i desember 2019, og det ble opprettet tre ressursgrupper som skulle medvirke i prosessen. FNF Nordland, med representanter fra Vesterålen Turlag, BirdLife, Naturvernforbundet og Norges Jeger- og fiskerforbund, deltok i ressursgruppa Natur og friluftsliv. Også padleklubber og kystlag har deltatt med innspill og lokalkunnskap.

FNF Nordland har hatt et koordineringsansvar for ressursgruppa, som blant annet innebærer å kalle inn til møter, skrive referater og utkast til uttalelser. Ressursgruppa har i tillegg til å ha hatt 7 digitale møter, deltatt på fysiske «stormøter» på Sortland og hatt forberedende møter. Kontakten med prosjektledelsen har vært god gjennom hele planprosessen.

Våren 2022 ble planforslaget vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Vesterålen Regionråd, som ble gitt delegert myndighet av deltagerkommunene. Den 13.6.22 sendte ressursgruppa en fellesuttalelse som du kan lese her!