Styret i FNF Nordland på befaring på Feøya i oktober 2021.
FnfNordlandAktuelt › Pause i søknader om landbasert oppdrett

Pause i søknader om landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet har innført en midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land. Et nytt regelverk skal på plass og stansen vil gjelde i minimum 6 måneder. Søknader som allerede ligger til behandling hos fylkeskommunene vil bli behandlet på vanlig måte.

«Bakgrunnen for en midlertidig stans er at det foreligger en rekke søknader om, og er gitt tillatelser til, konsepter med nær tilknytning i sjø. Dette utfordrer regelverkets klare skille mellom akvakultur i sjø, og akvakultur på land, og viser en teknologisk utvikling som ikke var forutsatt ved innføringen av dagens regelverk for akvakultur på land. Det pågår nå et arbeid i nærings- og fiskeridepartementet med utforming av et regelverk som skal hensynta disse utfordringene. Dette vil sendes på høring om kort tid. Den midlertidige stansen gjelder frem til departementet har fastsatt endringer i regelverket. I første omgang settes den midlertidige stansen til 6 måneder.» Les mer på regjeringen sine nettsider.

Les mer på Naturvernforbundets nettside og se den unike filmen om landbasert oppdrett!

Les også FNF Nordlands uttalelser til søknader om landbasert oppdrett.