FnfNordlandAktueltArrangement › Opptak! Seminar 30 august, Tromsø «Akvakultur: kunnskapsgrunnlag og risiko»

Opptak! Seminar 30 august, Tromsø «Akvakultur: kunnskapsgrunnlag og risiko»

 • Sted: Rødbanken, Tromsø
 • Dato: 30.08.2022
 • Tid: 11.00- 18.15
 • Arr: Forum for natur og friluftsliv Troms
 • Streaming: Seminaret strømmes.

Ved å trykke på «Se den på Youtube» i filmen ovenfor kommer du til opptak av de fire ulike delene av seminaret.

Akvakultur og arealkonflikter er et tema som engasjerer i vårt samfunn og betydningen av kunnskap for best mulige vurderinger av konsekvenser og risiko for miljøskade er avgjørende for at planprosessene og rammene for vekst i næringen skal ha legitimitet og føre til de beste løsningene for de ulike interessene. Naturkrisen har forsterket behovet for kunnskap om konsekvenser, og kravene til forsvarlig forvaltning av våre felles kyst- og sjøområder. Vi trenger også å vite om hvilke krav til kunnskap som finnes i regelverket og mulighetene for å begrense risiko ved etablering av akvakulturanlegg.

Formålet med seminaret er å gi beslutningstakere, organisasjoner og allmennheten en introduksjon til noen relevante tema innen hvilken kunnskap vi har tilgjengelig, kunnskapsbehov, risikovurderinger og regelverk.  Vi håper seminaret skal by på noen gode verktøy å ta med hjem, og som kan danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan vi sammen kan jobbe for et best mulig kunnskapsgrunnlag og hvilke muligheter vi har i regelverket for en forsvarlig, kunnskapsbasert forvaltning av vår rike, marine natur. Vi ønsker også å løfte tema som sier noe om hvilken og hvor stor risiko det er rimelig å ta i møte med naturtap og vi håper også seminaret kan være en inspirasjon til våre forskere på disse temaene.

Velkommen på seminar til deltakere, våre dyktige innledere og panelet!

Program og informasjon kan lastes ned her

Program

Del 1: Kunnskapsgrunnlag og risiko
11.00-13.00, lunsj i Hvelvet på Rødbanken 13.00-14.00

 • Styreleder for Forum for natur og friluftsliv Troms, Jann Oskar Granheim ønsker velkommen, koordinator i FNF Troms Christine Myrseth vil være ordstyrer under seminaret.
 • Ørjan Karlsen, seniorforsker Havforskningsinstituttet.
  «Introduksjon til metode og modeller fra Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – risikovurdering —Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks og negative effekter på sjøørret og sjørøye som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett»
 • Torbjørn Forseth, leder Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
  «Kunnskapsgrunnlag og kvalitetsnormen – hva er status for anadrome arter i nord?»
 • Ørjan Karlsen, seniorforsker Havforskningsinstituttet
  «Introduksjon kunnskapsgrunnlag og metode for Trafikklyssystemet»
 • Camilla Brattland, førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap v/ UiT
  «Kunnskap og kartlegging av det materielle grunnlaget for samisk kultur – lokal økologisk kunnskap og deltagende kartlegging i Porsanger

Del 2: Rettslige perspektiver: akvakultur, kunnskapsgrunnlag og risiko
14.00- 15.20, pause til 15.30

 • Lena Schøning, postdoktor Norsk senter for havrett UiT.
  «Miljønormen i akvakulturloven. Hvilken kunnskap trenger vi for å forvalte denne?»
 • Ingunn Myklebust, professor Det juridiske fakultet UiB
  «Kva for miljøkrav kan kommunane setje i samband med lokalisering av område for akvakultur i lys av plan- og bygningslova sine reglar om oppgåvefordeling mellomforvaltningsnivå, samordning mellom styresmakter og forventningar om føreseielege vedtak fornæringa?»
 • Solveig Paulsen, seniorrådgiver Klima- og miljødepartementet
  «Hvilke rettslige krav til kunnskapsgrunnlag og utredningstema er relevant for å vurdere virkningen av akvakulturetablering opp mot vannforskriften § 12?»

Del 3: Erfaringer og verktøy fra organisasjoner, beslutningsmyndigheter og
næring

15.30- 16.50, pause til 17.00

 • Stian Ervik Kvalø, seniorrådgiver Fiskeridirektoratet
  «Muligheter for et styrket kunnskapsgrunnlag ved digitalisering av miljørapporter»
 • Alv Arne Lyse, prosjektleder villaks Norges jeger- og fiskerforbund.
  «Grønt lys i Troms, hva betyr dette for Troms
 • Oddvar Hagen, styreleder Birdlife avd. Troms/ Birdlife Norge
  «Akvakultur og fugleliv- kunnskapsbehov»
 • Hallvard Solli, Business controller Akvafuture AS
  «Erfaringer med lukket teknologi og miljøavtrykk»

Del 4: Avslutningsinnlegg og panelsamtale
17.00 – 18.15.

 • Per Fauchald, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning Tromsø (NINA Tromsø)
  «Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge»
 • Spesialrådgiver akvakultur Frode Mikalsen, næringsavdelingen, Troms og Finnmark fylkeskommune
  Hvilket kunnskapsgrunnlag forholder fylkeskommunen seg til når de avgjør om oppdrett skal tillates og er det behov for å styrke dette kunnskapsgrunnlaget?
 • Panelsamtale
  «Er kunnskapsgrunnlaget godt nok -og hvem skal ta risikoen for naturtap og
  allmennhetens interesser?»

  Beslutningstakere, næringer og interesseorganisasjoner er også aktører som både bruker, vurderer og bidrar til og med kunnskap som skal sikre forsvarlig forvaltning av vår felles sjø-allmenning. Vi ønsker velkommen et spennende panel til en viktig samtale med dagens program som bakteppe.

Vårt panel består av:

 • Mona Benjaminsen, ordfører i Karlsøy kommune
 • Frode Mikalsen, spesialrådgiver Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Alv Arne Lyse, prosjektleder villaks Norges jeger- og fiskerforbund
 • Paul Jensen, kystfisker (Tromsø)
 • Ragnar Nilsen, professor v/ UiT og styremedlem Naturvernforbundet Tromsø og omegn
 • Stig Nilsen, myndighetskontakt, Lerøy Seafood Group (LSG)

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker vel hjem!

Fotocredit: Jorunn Olaussen, Forøybukt, må ikke brukes uten tillatelse.

Tusen takk til FNF Oslo som hjalp oss med redigering av film og råd om strømming!

Tusen takk til Lars Kufaas som stilte som fotograf denne dagen (Naturvernforbundet Nord-Norge).