FnfNordlandAktuelt › Uttalelser til planer om landbasert oppdrett på Store Kalvøy

Uttalelser til planer om landbasert oppdrett på Store Kalvøy

Med tilslutning fra BirdLife Nordland, Naturvernforbundet i Nordland, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland, Bodø og Omegns Turistforening og Salten Naturlag har FNF Nordland sendt en høringsuttalelse til planene om landbasert oppdrett på Store Kalvøy i Bodø kommune. Les høringsuttalelsen her.

Store Kalvøy er i kommuneplanens arealdel avsatt med spesielle friluftsinteresser og ligger i influensområdet til det svært viktige friluftsområdet Korten – Fenes. Store Kalvøy vil bli utilgjengelig for allmennheten ved en utbygging. I tillegg ligger Store Kalvøya innenfor 100- metersbeltet i strandsonen og er mellom 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep (INON kategori 2) og inngår i en landskapstype med stor verdi.

Vi mener planene må stanses fordi det vil forringe friluftslivet og bryte med landskapskvalitetene. Det er også mangelfull kunnskap om konsekvensene for miljø og naturmangfold. At tiltaket ikke er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning er etter vårt skjønn en saksbehandlingsfeil.

Les også BirdLife Norges innspill til denne høringen.

Tidligere har vi sendt uttalelser til planer om landbasert oppdrett på Toft i Brønnøy kommune (link) og på Feøya på Fleinvær i Gildeskål kommune (link). På Toft ble det gitt en endelig godkjenning fra Kommunal- og distriktsdepartementet i 2021. En utbygging berøre naturmangfold av nasjonal og regional verdi. I henhold til utredningene vil tiltaket ha svært stor negativ konsekvens og rødlistede naturtyper og rødlistede arter vil forsvinne som en direkte konsekvens av tiltaket. På Fleinvær er det planer om å sprenge og bygge ut den inngrepsfrie Feøya.

Styret i FNF Nordland på befaring på Feøya i oktober 2021. Foto: Gisle Sæterhaug.

Våre erfaringer viser at planene for landbasert oppdrettsanlegg vil medføre store inngrep i inngrepsfri natur med store natur-, kultur- og landskapsverdier. Inngrepene vil være irreversible og i strid med regional og nasjonal arealpolitikk. FNF Nordland med tilsluttede organisasjoner mener bit-for-bit-nedbygging av kystnaturen til landbasert oppdrett må stoppes. Kystsonen er allerede under sterkt press og landbaserte oppdrettsanlegg må plasseres i allerede industrialisert områder, eller i nærhet til bebygde områder med minimale interessekonflikter.

I tillegg lister Naturvernforbundet opp, i deres bekymringsmelding til Fiskeriministeren og Klima- og miljøministeren, flere svakheter til tillatelsessystemet og konsesjonsordningen for landbasert oppdrett. Disse punktene må avklares og forbedres før en kan vurdere tillatelser til landbaserte oppdrettsanlegg.