FnfNasjonaltOm FNFHva er FNF?

Hva er FNF?

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er regionale samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Formålet er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i de enkelte regionene.

FNFs viktigste oppgaver er:

  • Sette natur- og friluftslivssaker på dagsorden.
  • Ha god kontakt med lokale og regionale myndigheter.
  • Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører.
  • Påvirke relevante plan- og saksprosesser som har konsekvenser for naturverdier og friluftsliv.
  • Bygge kompetanse i organisasjonene.

Du kan lese mer om historien bak opprettelsen av FNF her.

Organisering
Fylkesvise FNF drives av og for de tilsluttede organisasjonene. FNF er foreløpig organisert etter de gamle fylkene, men forholder seg til den nye fylkesstrukturen og samarbeider på tvers av de gamle fylkesgrensene.

Hvert regionalt forum er organisert med et styre og en ansatt koordinator. Årsmøtet bestemmer en arbeidsplan med prioriterte saksområder, som styret og koordinator forholder seg til gjennom året. De ansatte koordinatorenes primære rolle er å sørge for at organisasjonene møtes for å samarbeide. De tar opp saker av betydning for naturen og for arealer som er viktige for organisasjonenes virke. Saker som er av felles interesse for flere organisasjoner kan følges opp og oppgaver fordeles. Koordinator kan også bistå organisasjonene med å være synlige i det politiske landskapet, både regionalt og lokalt. De regionale styrene består av representanter fra de tilsluttede organisasjonene og har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Videre skal styret være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.

Nasjonalt drives FNF av Den Norske Turistforening (DNT), Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norges Naturvernforbund og Norsk Friluftsliv. Disse utover sitt «eierskap» gjennom et nasjonalt styre, legger føringer og rammer for arbeidet lokalt og jobber for finansiering av FNF-arbeidet. Arbeidsgiveransvaret for ansatte ivaretas av FNF nasjonalt.

Styringsdokumentet er rammen som både FNF nasjonalt og fylkesvise FNF forholder seg til i den daglige driften.

Økonomisk støtte
FNF finansieres hovedsakelig av statlige midler fra Miljødirektoratet og får i tillegg støtte fra fylkeskommunene.