FnfOslo og AkershusAktuelt › Uttalelse til ny strømforbindelse Hamang-Bærum-Smestad

Uttalelse til ny strømforbindelse Hamang-Bærum-Smestad

På vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, Bærum Natur- og Friluftsråd, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Oslofjordens Friluftsråd skrev FNF Akershus og FNF Oslo uttalelse til ny strømforbindelse Hamang-Bærum-Smestad.

Vi takker for den gode medvirkningen fra Statnett. Videre påpeker vi at store deler av områdene under den eksisterende kraftledningen er verdifulle friluftslivsområder og viktige naturområder. Begge alternativene som Statnett foreslår ser ut til å ha både fordeler og ulemper. Det å legge luftledningen i bakken kan ha flere positive effekter, spesielt for landskapsbilde og opplevelsesverdier. Samtidig er det nettopp luftledningens byggeforbudssone som har vernet disse områdene fra å bli nedbygd. FNF mener derfor at det må utredes konsekvenser for natur- og friluftslivsinteressene ved at store arealer blir frigjort for mulig utbygging som følge av at kraftledningen legges som kabel i bakken.

Videre mener FNF det bør utredes om det kunne være hensiktsmessig å ha ulike momenter fra de ulike alternativene på forskjellige deler av traseen. FNF har i tillegg listet opp krav til hvert av alternativene for ny strømforbindelse.

Sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
20.12.2019

Les uttalelsen her.