FnfOslo og AkershusAktuelt › Husk å søke om penger innen 15. jan og 1. feb!

Husk å søke om penger innen 15. jan og 1. feb!

Det er mange søknadsfrister nå i starten av året. Her har vi samlet en liten oversikt. Listen er ikke uttømmende.

Tilskudd med frist 15. januar

Tiltak for å ta vare på natur og miljø
For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv.
LES MER

Tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann
Det er satt av 20 millioner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann i 2021. Klima- og miljødepartementet legger opp til å styrke arbeidet med restaurering av vassdrag i 2021. Restaureringstiltak vil derfor bli høyt prioritert.
LES MER

Statlig sikring av friluftslivsområder
Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Sikring kan også gjennomføres ved at eksisterende friluftslivsområder som kommune eller friluftsråd allerede eier, kan få status som statlig sikret friluftslivsområde.
LES MER

Tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene
Tilskuddsordningen skal bidra til å gi barn og unge økt forståelse for bærekraftig bruk av utmarksressursene. Ordningen skal herunder legge vekt på å fremme jaktbasert friluftsliv og vilt som en høstbar ressurs.
LES MER

Tilskudd med frist 1. februar

Søke tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområde
Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Når kommunen eller friluftsrådet søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behov for, og eventuelt gjennomføre, tilretteleggingstiltak.
LES MER

Søke tilskudd til friluftslivsaktivitet
Målet med tilskudd er økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv. Lag og organisasjoner lokalt og sentralt kan søke. Tiltak i nærmiljøet og innsats for barn, unge og grupper som er lite aktive er høyt prioritert.
LES MER