FnfOslo og AkershusAktuelt › E16 Kongsvinger – Kløfta: Alle traseer og flere utredninger inkludert i vedtatt planprogram

E16 Kongsvinger – Kløfta: Alle traseer og flere utredninger inkludert i vedtatt planprogram

Onsdag 16. desember vedtok det interkommunale styret for utbygging av E16 Kongsvinger Kløfta planprogrammet for veiutbyggingen. Alle korridorer er fortsatt med for videre utredning. Det er bl.a. lagt inn et nytt kapittel som inkluderer friluftsliv, og etter ønske fra Nes kommune skal redusert veistandard bli belyst i konsekvensutredningen.

Alle traséalternativer er med videre i planprosessen

De fire kommunene i prosjektet, Nes, Ullensaker, Sør-Odal og Konsvinger hadde mulighet til å droppe noen av korridorene nå, men gjorde det ikke. Alle korridorene A, B, C, og F skal derfor utredes i den videre planprosessen. Dette betyr at eksisterende trasé (F) fortsatt er med som alternativ.

Nytt kapittel som bl.a. inkluderer friluftsliv

Den største endringen er det nye kapitelet som heter «Bomiljø og folkehelse». Dette kapittelet er lagt til da mange av innspillene i høringen av planprogrammet omtalte folkehelserelaterte spørsmål. Kapittelet skal sikre at bl.a. trafikkstøy, luftforurensing og friluftsliv blir tatt med i analysen.

Lavere fart og smalere vei skal belyses i utredning

Nes kommune ønsket protokollført utredning for mindre vegstørrelse og lavere fart. Dette har vært et sterkt ønske fra natur- og friluftslivsorganisasjonene, aksjonsgrupper og enkelte politiske partier. Dette er hovedsaklig begrunnet med at redusert veistandard krever mindre areal og dermed mindre inngrep i natur- og friluftslivsområder.

Akkurat hva slags type utredninger som skal gjennomføres rundt vegstørrelse og fart og hvor grundige disse er står ikke beskrevet i planprogrammet.

Miljødirektoratets nye veileder for konsekvensutredninger for klima- og miljø skal ikke brukes

Miljødirektoratet lanserte i desember ny veileder for konsekvensutredninger for klima- og miljøtemaer. Ifølge Nye Veier er Statens Vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser lik Miljødirektoratets nye veileder for klima- og miljøtemaer. Forskjellen er at Miljødirektoratets veileder ikke dekker prisatte konsekvensene, kun de ikke-prissatte konsekvensene. Derfor skal ikke Nye Veier bruke den nye veilederen.


Hovedinnholdet i innspillet fra FNF Akershus og FNF Innlandet var å få utredet en annen veistandard på alle trasé-alternativene i tillegg til veistandarden fire-felts motovei i 110 km/t. Vi ønsker en utredning av en veistandard som er smalere og har lavere fart. Videre ønsket vi en bedre verdivurdering av de ikke prissatte-konsekvensene som natur- og friluftslivsverdier faller under. Se vår uttalelse til planprogrammet for E16 Kongsvinger Kløfta her.

Nye Veier skal bygge motorvei raskest mulig, billigst mulig. Da er det viktig at lokalpolitikerne tar sin forvaltningsrolle. Det er de som skal bygge samfunnet, og trekke oss alle i en grønnere retning.

Se vedtak og nytt planprogram her