FnfOslo og AkershusAktuelt › Kommunene overtar damanleggene

Kommunene overtar damanleggene

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok i desember 2017 søknader fra Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) om tillatelse til å legge ned 20 dammer i Nittedal og på Nedre Romerike (i kommunene Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen) i Akershus, Viken. Dammene berører til sammen 12 vann/tjern i 4 kommuner. Seks av de berørte vannene ligger i Marka og seks på Nedre Romerike. Les mer fra NVE  (velg «Akershus» og «Ferdig behandlet»)

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Akershus arrangerte derfor et høringsseminar på Lillestrøm i februar 2018, med ca. 30 deltakere fra berørte organisasjoner, kommuner og NRV. Natur- og friluftsorganisasjonene i regionen var i sine høringsuttalelser bekymret for at nedleggelse av dammene, vil kunne medføre store konsekvenser for natur- og friluftslivet i tilknytning til dammene.

Saken om nedleggelse av damlanleggene på Nedre Romerike og i Nittedal synliggjorde en potensielt problem for natur- og friluftslivsinteressene da nedleggelse som oftes fjerner store deler av vannspeilet til dammen. FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd arrangerte derfor en heldagskonferanse om regulerte dammer og deres skjebne på Lillestrøm kultursenter den 21. oktober 2020 som skulle belyse dette. Se opptaket av konferansen her.

Nå er endelig vedtak angående overtakelse av damanleggene i de siste dammene tatt. Alle kommunene (Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og nå til slutt Nittedal) har vedtatt at de skal overta dammene tilknyttet egne kommuner fra Nedre Romerike Vannverk AS. Alle kommunene unntatt Nittedal har også vedtatt at de ønsker å bevare dammen og vannspeilet i størst mulig grad. I Nittedal er imidlertid beslutningen om dammen skal rives eller rehabiliteres ikke tatt ennå. Nittedal har vedtatt overta dammene for deretter å utrede kostnadsanslag for alternativer videre.

Se fullstendig oversikt over dammene det gjelder, vedtak hos NVE og kommunene og dammens skjebne her.