FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til planprogram for kommunedelplan biologisk mangfold, Vestby kommune

Uttalelse til planprogram for kommunedelplan biologisk mangfold, Vestby kommune

En styrking av kommunens kompetansenivå på naturmangfold og truslene
knyttet til dette vil, i tillegg til å forbedre forståelsen for økologiske sammenhenger, kunne forenkle
kommunikasjonen mellom kommunen og berørte interessenter. Dette er noe vi til stadighet
etterlyser, så vi håper og tror at denne planen vil være med på å forenkle og tydeliggjøre
saksbehandling som berører naturmangfold i framtiden. Planprogrammet fremstår som et godt
utgangspunkt for å implementere bevaring av biologisk mangfold i Vestby kommunes forvaltning.

FNF Akershus spilte inn ønsker hva kommundelplanen også bør inneholde:

 • hvordan øremerkede midler forblir øremerkede til sitt formål
 • hvordan oppnå helhetlig forvaltning i kommunen og i regionen
 • hvordan kommunen skal sørge for at kommunedelplanen gir de resultatene som er forespeilet i planen
 • hvordan få til bedre informasjon om og kommunikasjon rundt naturmangfold
 • inkludere to mulighetsområder for naturmangfold: Ødemørk og tørfest
 • Flere punkter relatert til kunnskapsgrunnlag og kartlegging
 • Ekstra søkelys på ekstra viktige utlistede vann og elver
 • Gjennomgående fokus på skogbruk og natur i skog hvordan kommunen kan oppnå relevant kunnskapsformidling og samarbeid for å sikre bærekraftig skogforvaltning i Follo.

Videre mener vi følgende tema bør inkluderes i planprogrammet og belyses i kommunedelplanen:

 • Fugl generelt, i tillegg til sjøfugl
 • Dammer og tjern
 • Insekter
 • Skytebaner
 • Plastforsøpling

Uttalelsen ble sendt på vegne av DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus og Skogselskapet Oslo og Akershus.

Se uttalelsen til planprogram for kommunedelplan biologisk mangfold, Vestby kommune i sin helhet her