FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til planprogram for Vikens tre regionale planer

Uttalelse til planprogram for Vikens tre regionale planer

Viken fylkeskommune jobber nå med utviklingen av 3 nye regionale planer for Viken. Disse skal bygge
på og erstatte 26 av de regionale planene fra de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold
(vannforvaltningsplaner og fjellplaner fortsetter som egne regionale planer).

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold har skrevet uttalelse til felles planprogram for Regional plan for kompetanse og verdiskaping, Regional plan for areal og mobilitet og Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd i Viken.Planprogrammets innhold er i tråd med Viken fylkeskommunens planstrategi, og temaer som natur- og friluftslivorganisasjonene er opptatt av er gjennomgående for hele planprogrammet.
F.eks.:

  • Samhandling og styrking av frivilligheten
  • Naturmangfold: kartlegging, unngå nedbygging og fragmentering av viktige leveområder, sammenhengende grøntområder.
  • Friluftsliv: tilganger, vern vs. tilrettelegging, nærfriluftsliv, friluftslivets ferdselsårer, allemannsretten og støy- og lysforurensning
  • Samferdsel: Overføre gods fra veg til sjø og bane, utnytte eksisterende veiarealer effektivt, satsninger på sykkel og gange
  • Utbygging: bærekraftig forvaltning av hytteområder, skog og fjell, strandsone inkl. Oslofjorden, helhetlig masseforvaltning i regionen, fortette med kvalitet, helhetlig tankegang for næringslokaliteter
  • Lagring av karbon, gjennom skogbruk og myrforvaltning
  • Arealregnskap
  • Lokalitet for næring, helhetlig tankegang

Vi påpekte også at det er bra og viktig at planetens tålegrense skal ligge til grunn for alt planarbeid. Videre at minnet vi på at natur og klima må ses i sammenheng. Fylkeskommunen har en stor jobb framfor seg når det gjelder å gjøre planene forståelige og tilgjengelige for innbyggerne i Viken, og vi bidrar gjerne til dette. Forum for natur og friluftsliv vil gjøre det vi kan for at frivillige blir involvert i prosessen, og dette fordrer god kommunikasjon og flere møtepunkter mellom FNF og fylkeskommunen, samt gode frister for tilbakemelding.

Se uttalelsen til planprogrammet til de regionale planene i Viken i sin helhet her

Uttalelsene ble sendt på vegne av Buskerud Botaniske forening, Buskerud Orienteringskrets, DNT Drammen og Omegn, DNT Indre Østfold, DNT Nedre Glomma, DNT Oslo og omegn, DNT Ringerike, DNT Vansjø, Drammen klatreklubb, Kongsberg og Omegns Turistforening, Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet i Buskerud, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Østfold, Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Norsk organisasjon for terrengsykling, Drammen og Omegn, Norsk Ornitologisk forening, avd. Buskerud, Norsk Ornitologisk forening, avd. Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, Skogselskapet i Buskerud og Telemark, Tistedalen Friluftslag, Østfold Botaniske Forening og Østmarkas Venner.