FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til Jølsen næringspark

Uttalelse til Jølsen næringspark

Jølsen Næringspark ble opprinnelig vedtatt i 2019. Vedtaket ble deretter omgjort av kommunestyret i april 2021 på grunn av saksbehandlingsfeil, da flere av naboene og andre interessenter ble ikke varslet.
Saken er nå ute til nytt offentlig ettersyn. Planforslaget beskriver en utvidelse av det eksisterende næringsområdet på rundt 300 dekar. Det inkluderer et deponi for overskuddsmasser for Jølsen Miljøpark, samt omlegging av eksisterende vei og bekk. Den rødlistede naturtypen ravinedal (VU) ligger innenfor varslet areal.

Sett i lys av dagens natur- og klimakrise og planens svært negative konsekvenser på naturområdene i og rundt planområdet ber FNF Akershus om at denne planen avvises. Planen er i strid med nylig vedtatt arealpolitikk fra Lillestrøm kommune og kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig. Om en slik regulering allikevel gjennomføres må det skje som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel, og det må gjennomføres en prosess for vurdering av plassering av deponi i regionen sett fra et helhetlig perspektiv. I tillegg må det gjennomføres en tilstrekkelig naturkartlegging for alle organismegrupper innenfor planområdet, og det må gjøres en kartlegging av friluftslivsverdier.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife, avd. Oslo og Akershus, Bærum Natur- og Friluftsråd, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd.

Se hele uttalelsen til Jølsen næringspark her