FnfOslo og AkershusAktueltarrangement › 16.06 Webinar: Bli kjent med skogbruksloven som miljølov

16.06 Webinar: Bli kjent med skogbruksloven som miljølov

Tid: Torsdag 16. juni, kl. 10-14
Sted: Digitalt

Skogbruksloven er en fullmaktslov som gir skogeier stort ansvar for å oppfylle lovens premisser og formål i hvordan skogdriften utøves og hensyn til miljøverdiene ivaretas. Natur- og klimakrisen har aktualisert skogens betydning for ivaretakelse av naturmangfold der 48 % av rødlistede arter lever i skog. Samtidig er også skogen som karbonlager viktig for hvordan vi bekjemper klimakrisen og stiller ytterligere krav til klimatiltak i skog som planting (hvor og hvordan dette gjøres) eller restaurering- og også når vi må bevare skog av klimahensyn.

Hva innebærer skogeiers forvaltningsansvar for miljøverdiene (herunder også friluftsliv) og hva kan vi forvente av skogbruksmyndighetene i de tilfeller forvaltningsansvaret ikke ivaretas?

På webinaret vil vi få en innføring i hvordan skogbruksloven i dag ivaretar miljøverdier og virkemidler for å følge opp formålsparagrafen «Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen. Skogbruksloven § 1)«

Vi vil se nærmere på

  • miljøverdiene i skog og hva som truer disse og
  • hva klimaskog er – både verdien av skog som karbonlager og hogst og planting som tiltak
  • hvordan skogbruksloven i dag virker og erfaringer knyttet opp mot arbeidet med miljøverdier i skog
  • veien videre for skogbruk og regelverket vi har i dag

Det vil også være en debatt om hvorvidt vi i dag kan si at vi har en skogbrukslov som ivaretar miljøverdiene i skog, nye problemstillinger og krav til skogbruket i lys av natur- og klimakrisen og hvilke endringer det kan være behov for i dagens skogbrukslovgivning.

PROGRAM

Innledning

Skogbruksloven
v/ Ivar Ekanger, Avdelingsdirektør Avdeling for skog- og ressurspolitikk, Landbruks- og matdepartementet

Statsforvalteren og skogbruksloven
v/ Ellen Nitter-Hauge, Seniorradgiver, Landbruksavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Miljøverdier i skog og påvirkninger

  • Miljøverdier i skog: over og under bakken v/ Jørund Rolstad, Seniorforsker, NIBIO
  • Klimaskog v/ Line Nybakken, Professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU

Erfaringer og praksis

  • Kommune v/ Helge Midttun, Spesialkonsulent skog, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
  • Harstad Turlag, DNT v/ Øystein Normann
  • Naturvernforbundet v/ Arnodd Håpnes, Fagleder, Natur-, areal-, og forbruksavdelingen

Samtale/debatt med innledere