FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Rælingen kommune

Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Rælingen kommune

FNF Akershus synes kommuneplanens arealdel inneholder veldig mye bra. Vi anbefaler kommunen å føre arealregnskap og ha som ambisjon å bli arealnøytral da arealendringer er den største trusselen for naturen.

Videre ber vi vurdere en kommunedelplan for naturmangfold og anbefaler et temakart for grønnstruktur som tas med som kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av arealdelen.

FNF Akershus støtter kommunes forslag til områder som skal tas ut og omgjøres til LNF eller grønnstruktur.

Vi er veldig fornøyde med nye og reviderte bestemmelser som styrker ivaretakelsen av natur- og friluftslivsinteressene og at eksisterende bestemmelser som styrker de samme interessene fra gjeldende arealdel blir videreført.

Videre kommenterer vi arealinnspill som er relevante for natur- og friluftsinteressene, og til slutt ber vi kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Oslo og omland friluftsråd, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus og Skiforeningen.

Se uttalelsen til kommuneplanens arealdel
i Rælingen i sin helhet her