FnfOslo og Akershusuttalelser › Kommuneplanens arealdel 2022-2046, Nesodden kommune

Kommuneplanens arealdel 2022-2046, Nesodden kommune

FNF Akershus synes kommuneplanens areadel inneholder mye bra for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene, bl.a. arealnøytralitet og arealregnskap. Vi har allikevel forsalg til endringer og tillegg som vil styrke natur- og friluftslivsverdiene ytterligere.

Vi vil trekke fram at alle reguleringsplaner må, ikke bør, være i samsvar med arealbruken fastsatt i kommuneplanens arealdel. Videre mener vi at kommunen må å ha oppdaterte nettsider over hvilke saker som er på høring og at frivilligheten skal inviteres tidlig inn i planprosessen.

Vi savner noe om hvordan arealbruken skal bidra til å nå målet om god økologisk tilstand i Nesoddens vassdrag. Vi ber kommunen inkludere et temakart med grønnstruktur/grønne traseer for hele kommunen som en del av kunnskapsgrunnlaget for utforming av arealkartet.

Det må inkluderes en bestemmelse om krav til kartlegging av naturmangfold ved nyetableringer og utbygginger for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning. Vi foreslår ekstra punkter under bestemmelsen om massehåndtering, og at kommunen må inkludere en bestemmelse om kantsoner ved alle vassdrag.

I tillegg påpeker vi kommunens muligheter for bruk av meldeplikt etter skogbruksloven, og at det må inkluderes en bestemmelse med maksimalt 500 meter til friområde ved alle boliger.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus.

Se uttalelsen til Nesodden kommunes kommuneplan
i sin helhet her