FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til ommuneplanens arealdel, Lillestrøm kommune

Uttalelse til ommuneplanens arealdel, Lillestrøm kommune

FNF Akershus synes kommuneplanens arealdel inneholder veldig mye bra, bl.a. arealnøytralitet og arealregnskap. Vi har allikevel forslag til endringer og tillegg som vil styrke natur- og friluftslivsverdiene ytterligere.

Vi ber kommunen vurdere et temakart for grønnstruktur som tas med som kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av arealdelen. FNF Akershus støtter administrasjonens forslag til områder som skal tas ut og omgjøres til LNF eller grønnstruktur.

Vi er veldig fornøyde med nye og reviderte bestemmelser som styrker ivaretakelsen av naturverdier og friluftslivsinteresser, men kommer også med forslag til bestemmelser for nærhet til turvei, ivaretakelse av store trær og krav om kartlegging av biologisk mangfold.

Vi vil trekke fram at alle reguleringsplaner må, ikke bør, være i samsvar med arealbruken fastsatt i kommuneplanens arealdel.

Videre kommenterer vi arealinnspill som er relevante for naturverdier og friluftsinteresser, og til slutt ber vi kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette.

Se uttalelsen til Lillestrøm kommunes arealdel
i sin helhet her