FnfOslo og AkershusAktuelt › Miljødirektoratets friluftslivssamling i Trondheim

Miljødirektoratets friluftslivssamling i Trondheim

Årets friluftlivssamling i regi av Miljødirektoratet på Brattøra i Trondheim gikk av stabelen 19. oktober 2022. FNF Akershus var tilstede sammen med andre FNF, organisasjoner og fylkeskommuner landet over.

Det ble en innholdsrik dag, med ulike temaer innenfor friluftslivet. Under finnes korte sammendrag av bolkene fra samlingen.

Nytt fra Miljødirektoratet

Stiskolen
Hvordan få til en klimarobust og miljøvennlig måte å anlegge sti på. Les mer

Nasjonale turiststier
Stiene skal tåle stor belastning, mye trafikk og internasjonale gjester.
Ny veileder – Besøksforvaltning i mye besøkte naturområder
Frokostmøte – Tilskuddsordningen for prosjektet, 10. nov, kl. 8:15-9:00.

Oppdatering av rundskriv T-3/07 – friluftsloven
Oppdateringen skal innarbeide endringer i Friluftsloven, nytt/endringer fra andre relevante lover og nye rettsavgjørelser etter 2007.

Skjærgårdstjenesten 30 år
Vellykket satsing som er høyt prioritert av de som bevilger midler. Fylkeskommunenes nye rolle har gått bra. Jubileum markeres.

Gammelt nytt – en påminnelse
Det finnes mange veiledere som ikke har gått ut på dato
Er de kjent? Er de i bruk? Behov for å minne om at de finnes? Behov for opplæring i bruk?

Nytt fra Klima- og miljødepartementet

Føringer
Hurdalsplattformen
Meld. St. 18 Friluftsliv

Budsjett 2023
En liten nedgang i midler til friluftsliv (243 mill. til 232 mill.). Stort sett kutt i sikringsordningen for bevaring av friluftsområder og Nasjonale turiststier. Norsk Friluftsliv får midler til planlegging av Friluftslivets år 2025. Organisasjonene skal ha eierskapet til året, ikke staten.

Forslag av grunnlovsfesting av allemannsretten
Fremmet 19. juni 2020 (Dok12:8 (2019 2020)). Krever 2/3 flertall. Forslag må legges fram i denne perioden eller neste. Blir det flertall?

NOU reisemålsutvikling
Kan berøre friluftsliv og allemannsretten, bl.a. betalingsordninger.

Motorferdsellovutvalget
Vedtatt en helhetlig gjennomgang av loven. Utvalg og referansegruppe med org.
Skal leveres 01.12.23

Ny veileder for fritidsbebyggelse
Inneholder føringer for arealplanlegging: helst ikke nye hytteområder over skoggrense, fortetting, myr skal unngås, tilpasning til landskap og terreng. Det kom spm. om hyttereservene i reguleringsplaner og arealplaner, men forble ubesvart. Videre ble det spm. om hytter i randsoner av verneområder. Det står ikke noe om disse, og unngåelse av hytteområder over skoggrensen er en bør-føring. Se den nye veilederen her.

Ny folkehelsemelding
Jobbes med ny folkehelsemelding, vil bli lagt frem våren 2023.
Folkehelsemeldingene inneholder føringer og politikk for friluftslivsområdet.

Nytt vern: nå fire prosesser
Skogvern: Halvveis til 10% målet, budsjettkutt – tempo vil gå ned.
«Bevaring av verdifull natur»: Skal dekke mangler i eksisterende vern, samt ivareta truet natur, stort sett lavlandet, 275 områder.
Nye nasjonalparker: Iverksatt prosess. Østmarka nasjonalpark går et eget løp: Forslag om vern nå på høring til 15. januar. 3 ulike forslag. Stor nasjonalpark med friluftsliv inkl. Mindre nasjonalpark. Ikke nasjonalpark, men utvidelse av naturreservat.
Marint vern: Marin verneplan, ny havmiljølov der naturmangfoldloven ikke gjelder.

Helhetlig plan for Oslofjorden

Tiltak og erfaringer. Godt, men krevende grep.
Friluftsliv – 3 satsingsområder: Allmennhetens tilgang, Attraktive områder og Bruk av befolkningsgrupper.

Tiltak K18
Kartlegging av friluftslivsbruken gjennom et år. Spørreundersøkelse, PPGIS (Public Participation Geographical Information System). Ender opp i kart som viser hva man gjør og hvor man gjør det.

Tilskuddsordning for juridisk bistand til kommuner ved Oslofjorden
– ny forskrift
Formålet er å bedre allmennhetens tilgang i konkrete tilfeller og å heve kompetansen i kommunene. Kommunene ved Oslofjorden kan søke bistand for å klargjøre av grensen mellom innmark og utmark og for fjerning av ulovlige stengsler og hindringer for allmennhetens
tilgang til sjø og strandsone. Videreføres neste år med like mye midler.

Kystsonenettverket for Oslofjorden
Nettverket skal bedre allmennhetens tilgang, øke kompetanse om forvaltning av strandsone og sjøområder og utveksle informasjon og erfaringer. Deltakere: 26 kommuner, Stasforvaltere, fylkeskommunene og Oslofjordens friluftsråd

Besøkssenter Oslofjorden
Horten, åpnes i november 2022.

Tilskudd og måloppnåelse

Målet med tilskuddsordninger
To ordninger slått sammen til én, og ordningen skal stimulering til økt friluftsaktivitet for alle. Eget mål for barn og unge.

Erfaringer med tilskudd til friluftsaktivitet
Viken fylkeskommune: Mye dårlige søknader. Kjørte kurs. Får søknadsbehandler nok info fra spm. til søkere? Er det andre opplysninger som kan gi bedre beslutningsgrunnlag? Mdirs hjemmeside kan rustes opp og gjøres mer fancy.

Norsk friluftsliv
DNT og NJFF får store andeler av aktivitetspengene. Hvordan kan vi få enda flere å søke? Hvordan kan vi se behovet i samfunnet for aktiviteten som mangler, og ikke bare på søknadene som kommer inn? Hvordan fungerer ordningene for org.? Undersøkelse utført av Norsk Friluftsliv viser at ordningene i stor grad fungerer, men at det ville blitt mer aktivitet med mer tilskudd, flere frivillige og flere ansatte. Spørsmålene over ble diskutert, og følgende kom opp:

 • Behov for informasjon til innvandrerforeldre: ungdommer ønsker å bli med, men foreldre er skeptiske.
 • Behov for innretninger som treffer bedre i mørketiden
 • Krevende med midler for 1 år av gangen. Ønsker tilskudd til flerårige prosjekter
 • Lyse ut ordningen med en gang statsbudsjettet er lagt fram på høsten, med søknadsfrist 1. november og tildeling i januar.

Fanges behovene som finnes der ute opp?

 • Løfte kommunene inn, de har data på folkehelseutfordringene. Fylkeskommunene sitter litt for høyt opp?
 • Kommunene: Sørge for de gode møteplassene for frivillige. Se Frivillighet Norge sine Frivillighetspolitiske bud
 • Mindre organisasjoner uten regionale ledd, rett opp nasjonale. Hvordan løse?

Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre

Evalueringen av plan- og bygningsloven – kort oppsummert

 1. Natur har et svakt rettsvern
 2. Uklare grenser for lokalt selvstyre
 3. Svake kontrollmekanismer
 4. Manglende verktøy for å vurdere sumvirkninger av arealutvikling
 5. Mangel på kapasitet og kompetanse i kommunene

Det lokale selvstyre er forankret i kommunelovens paragraf 2-2, og gir kommunene svært vide fullmakter i kommunene. Rapporten «Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre» spesifiserer hva utfordringene for bærekraftig arealbruk er, og inneholder 15 konkrete forslag til tiltak for bedre kunnskap, til økonomiske virkemidler og til juridiske virkemidler innenfor rammen av lokalt selvstyre for å møte de økende utfordringene for natur og klima.
Se oppsummering av rapporten her (s. 1-4).

Hvilke forslag kan kommunene gjøre noe med selv? Forslag 12 – Krav om oppdaterte plandata og forslag 13 – Konskvensutredninger, bryte bånd mellom utreder og utbygger.

Nyheter fra organisasjonene

FNF
Daglig leder Ole Lilleås fortalte om Høringsradaren.

Norsk Friluftsliv
Hans Erik Lerkelund fortalte om Friluftslivets År 2025, prosjektet «Suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO» som har mistet prosjektstøtten for 2023, behovet for ny handlingsplan for friluftsliv, problematikken rundt Viken idrettskrets sitt nye satsing «Idretts- og aktivitetsråd», arbeidet med Allemannsretten og Friluftslivets Uke 2022.

Bruk av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 ved tilrettelegging for friluftsliv

Det kan i noen tilfeller oppstå en målkonflikt mellom naturmangfold og friluftsliv. Trond Flydal, seksjonsleder juridisk seksjon naturmangfold hos Miljødirektoratet, redegjorde for bruk av prinsippene i naturmangfoldloven (nml) §§ 8 –12 ved tilrettelegging for friluftsliv.
Se powerpointen med gjennomgang om hvordan løse målkonflikter ved bruk av nml med eksempler og henvisning til veiledninger.