FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til planprogram for kommuneplan, Eidsvoll kommune

Uttalelse til planprogram for kommuneplan, Eidsvoll kommune

FNF Akershus synes planprogrammet inneholder mye bra. Vi står midt i en natur- og klimakrise, og vektlegging av natur, klima og miljø bør derfor være gjennomgående i alle de prioriterte satsingsområdene i kommuneplanen.

Vi ber om at temastrategien for frivillighet i Viken inkluderes under føringer. For å drive god natur- og friluftslivsforvaltning trenger man kunnskap. Vi ber kommunen inkludere naturkartlegging av dårlig kartlagte områder i planprogrammet, gjennomføre ravinekartleggingen, inkludere prosjektet Friluftslivets ferdselsårer og rullere kunnskapsgrunnlaget for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder regelmessig og lage en massehåndteringsplan. Vi støtter ønsket om å kartlegge grønnstruktur og grønne traseer for de andre tettstedene i kommunen.

Videre anbefaler vi kommunen å føre arealregnskap og ha som ambisjon å bli arealnøytral, og vi ber kommunen beholde eller utarbeide bestemmelser i arealdelen som ivaretar natur- og friluftslivsinteressene.

Vi ønsker å få vite når man kan komme med arealinnspill i prosessen.

Vi støtter bærekraftsmålene som skal satses på i kommunen og kommer med et par innspill til arealstrategien.

I tillegg håper vi Eidsvoll kommune utnytter virkemidlene i kommuneplanens arealdel for å sikre Eidsvolls verdifulle natur- og friluftslivsområder. Til slutt ber vi om at frivillighet inkluderes i arbeidet med kommuneplanen.

Se uttalelsen til planprogrammet til Eidsvolls kommuneplan i sin helhet her