FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til Planprogram kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2023-2035

Uttalelse til Planprogram kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2023-2035

FNF Akershus synes planprogrammet inneholder mye bra. Vi står midt i en natur- og klimakrise, og vektlegging av natur, klima og miljø bør derfor være gjennomgående i alle de prioriterte satsingsområdene i kommuneplanen. Vi støtter kommunestyrets forslag om å definere «bærekraftig utvikling».

Vi ber om at temastrategien for frivillighet i Viken inkluderes under føringer.

For å drive god natur- og friluftslivsforvaltning trenger man kunnskap. Vi ber kommunen inkludere naturkartlegging av dårlig kartlagte områder i planprogrammet, gjennomføre skogkartlegging, inkludere prosjektet Friluftslivets ferdselsårer, rullere kunnskapsgrunnlaget for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder regelmessig og lage en massehåndteringsplan.

Vi ber kommunen om å gjennomgå uregulerte utbyggingsområder for å se om de kan tilbakeføres til LNF, og vi ber om en kartlegging av grønnstruktur og grønne traseer for tettstedene i kommunen.

Videre anbefaler vi kommunen å føre arealregnskap og ha som ambisjon å bli arealnøytral, og vi ber kommunen beholde eller utarbeide bestemmelser i arealdelen som ivaretar naturverdier og friluftslivsinteresser.

Vi ønsker å få vite når man kan komme med arealinnspill i prosessen. I tillegg håper vi Aurskog-Høland kommune utnytter virkemidlene i kommuneplanens arealdel for å sikre Aurskog-Hølands verdifulle natur- og friluftslivsområder.

Til slutt ber vi om at frivillighet inkluderes i arbeidet med kommuneplanen.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus.

Se uttalelsen til planprogrammet for
Aurskog-Hølands kommuneplan 2023-2035 i sin helhet her