FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelsen til kommuneplanens arealdel, Lørenskog kommune

Uttalelsen til kommuneplanens arealdel, Lørenskog kommune

Oppsummering av uttalelsen:

 • Vi etterlyser at forvaltningen av kommunens skogområder og Østmarka belyses i arealdelen.
 • Vi ber kommunen å føre arealregnskap og ha som mål å bli arealnøytral.
 • Vi ber kommunen å legge planområder for alle plansaker og leveområder som huser mange truede arter, såkalte «hotspots» for biologisk mangfold, i kommunens kartportal.
 • Vi ber kommunen inkludere informasjonen som kommer fram i rapporten for biologisk mangfold, utarbeidet i forbindelse med kommunedelplanen for biologisk mangfold, i utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel.
 • Arealene for grøntområder i bebyggelsen må økes pga. økt befolkningsvekst – for å sikre ivaretagelse av biologisk mangfold, naturverdier og tilgang til grønne friområder.
 • Vi etterlyser oppdaterte redegjørelser, plankart og bestemmelser for kommunens vann, vassdrag og kantsoner.
 • Den 20 år gamle kommunedelplanen for differensiert forvaltning av vassdragene i Lørenskog må oppdateres og legges til grunn i arbeidet med arealdelen.
 • Vi mener forbindelsen mellom vann og vassdrag og skogområdene på Gjelleråsen, Skjettenåsen og i Østmarka må styrkes med gjennomgående grønne korridorer
 • Vi påpeker at kommuneplanens arealdel mangler bestemmelser for krav om kartlegging av biologisk mangfold i reguleringsplaner og krav om maks 500 meter til nærmeste turvei/turområde. Det mangler også konkrete bestemmelser for grønnstruktur, turveier og løyper samt beskrivelse av skjøtsel og krav til hva grøntområder skal være.
 • Vi mener at første retningslinje i bestemmelsen om raviner må løftes opp som bestemmelse.
 • Arealinnspillet ang. snødeponi ved Elveveien må ha en grundig naturmangfoldkartlegging og avbøtende tiltak som vannprøver og renseløsninger, som kan sikre minimalt med utslipp av forurensede stoffer. 
 • Vi ber kommunen om å opprette møteplasser mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene og kommunen – på lik linje som næring.
 • Vi ber kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette. Vi mener derfor det er nødvendig at viktige bestemmelser for utbygging samt forvaltning av grøntområder fastsettes med entydige krav og bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
 • Vi mener trafikkanalyser må ligge til grunn for planen og etterlyser plantiltak som reduserer dagens trafikk og konsekvensene av økende trafikk som følger videre utbygging i kommunen.
 • Vi mener trygge veier, med mindre trafikk og bedre tilrettelegging for gående og syklende er nødvendig for å redusere bilbruk.

Se uttalelsen til Lørenskogs arealdel i sin helhet her