FnfOslo og AkershusAktuelt › Oppsummering av infomøte om spillemiddelordningen for organisasjonene 19.01.23

Oppsummering av infomøte om spillemiddelordningen for organisasjonene 19.01.23

FNF i Akershus, Buskerud og Østfold hadde et informasjonsmøte om revidering av spillemiddelordningen sammen med Viken fylkeskommune torsdag 19. januar. Under er en oppsummering om hva spillemiddelordningen er, hva revidering av ordningen går ut på og hvordan friluftslivsorganisasjonene kan påvirke og bidra til at det blir mer penger til friluftsliv gjennom ordningen.

Hva er spillemiddelordningen?

Spillemiddelordningen er statens viktigste virkemiddel for å oppnå at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og egenorganisert fysisk aktivitet. Spillemidlene stammer fra Norsk Tippings overskudd. Fylkeskommunene vurderer og fordeler midlene videre, basert på søknader.

Tre typer anlegg

Ordinære anlegg: Anlegg primært for organisert aktivitet (idrett)

Friluftslivsanlegg: Primært for egenorganisert aktivitet i skog, mark, sjø, fjell o.l.

Nærmiljøanlegg: Utendørs anlegg/område for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/ – eller oppholdsområde

Hvem kan søke?

Type anleggHvem
Alle typer anlegg     Sykkelanlegg  Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, NJFF, Det Frivillige Skyttervesen og Kommunalt foretak.   NOTS  
FriluftslivsanleggDNT sentralt og regionalt, friluftsråd under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og organisasjoner under Norsk Friluftsliv.  
NærmiljøanleggKommuner, fylkeskommuner, idrettslag, NJFF, Det Frivillige Skyttervesen og Kommunalt foretak. DNT (ikke lokallag), friluftsråd under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og organisasjoner under Norsk Friluftsliv.  

Hva kan søkes støtte til som friluftslivsanlegg?

 • Dagsturhytter (rom for overnatting må holdes utenfor)
 • Gapahuk (minstekostnad kr 75 000)
 • Sanitæranlegg inkl. evt. dusj
 • Turkart i målestokk 1:20 000 – 1:100 000
 • Turpadleanlegg
 • Baderamper for rullestol
 • Utendørs stupetårn
 • Via Ferrata
 • Turveier, -løyper og –stier (min. lengde 1 km, 0,5 km for nærmiljøsti)
 • Lysanlegg
 • Brutiltak (kostnad minimum kr 150 000 pr bru)
 • Skilting og merking av eksisterende turveier/løyper/stier

Det finnes en egen ordning for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Her kan bl.a. foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) (56 medlemsforeninger) og andre frivillige foreninger med tilsvarende formål som DNT søke. Denne ordningen er ikke under revisjon nå, men det er ingenting i veien for å komme med innspill til denne også om ønskelig.

Dekkes ikke av ordningen

 • Drift av tiltaket
 • Beplantning
 • Veier og parkering
 • Leie eller erverv av grunn
 • Reguleringsarbeid for å få gjennomført tiltaket
 • Flytting av høyspentkabler, transformatorer o.l.

Hvilke krav stiller ordningen til tiltakene?

Til tilskuddKun anleggseier kan søke om tilskudd (f.eks. DNT som skal eie hytte)Dokumentasjon på rett i bruk av eiendommen(ene) tiltaket ligger på/går gjennomTiltak må være del av en vedtatt kommunal planDokumentasjon på at anlegget er fullfinansiertMinstekostnad på 150 000 for ordinære anlegg og 50 000 for nærmiljøanlegg  
Til søknadKostnadsoverslagFinansieringsplanBehovsvurderingRett til bruk av eiendom/grunnMålsatte tegninger  

Hva innebærer en revidering av ordningen?

I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at de ønsker å bygge flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er derfor igangsatt et arbeid med gjennomgang av spillemiddelordningen. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker innspill til spillemiddelordningen om hvordan den kan innrettes for bedre måloppnåelse med ordningen. Bestemmelsene for ordningen skal gjennomgås. Treffer de? Kommer pengene til rett plass? 

Når kan vi komme med innspill til revideringen?

 • Departementets innspillsmøte 9. februar
  Departementet inviterer til innspillsmøte:

Tid: Torsdag 9. februar, kl. 12-14
Sted: Viken fylkeskommune

 • Alle som ønsker kan delta i møtet, fysisk eller digitalt.
 • Kun to organisasjoner kan komme med innspill fra friluftsliv, maks 8 min hver.
 • Det åpnes opp for korte kommentarer og korte innspill hvis det er tid etter innlegg

FNF jobber med hvem og hvilke innspill det kan være lurt å komme med.

 • Skriftlige innspill innen 20. februar
  Det er også mulig å komme med skriftlige innspill innen 20. februar til anlegg@kud.dep.no.

Les mer om begge innspillsmuligheter her

Hvilke innspill kan være lurt å komme med til revideringen?

Hva bør endres i ordningen for at flere tiltak innenfor friluftslivet skal kunne gis støtte?
Spørsmål vi bør stille oss og komme med innspill på:

Hva fungerer med dagens ordning?

Hva fungerer ikke?

 • Mindre tiltak med stor effekt faller utenfor ordningen
 • Kjennskap og rykte til ordningen – behov for bedre informasjon og kursing,  veileder på nett
 • Regionalt perspektiv på friluftsliv, interkommunale stier. F.eks. sti gjennom Lørenskog og Oslo. To kommuner, to fylkeskommuner med ulike søknader og kanskje ulike prioriteringer
 • Krav til grunneieravtaler, behov for hjelp?
 • Mindre egenandel for friluftsanlegg
 • Åpne for å gi tilskudd til billigere skilting og merking også
 • Burde inkludere flere organisasjoner i bestemmelsene?

Hvilke endringer ønsker vi?

 • Handicap fiskeplasser/fiskebrygger – fisking er en aktivitet for mange.
 • Rullestolvennlig tilgang til vann
 • Utvidet fokus på bærekraft i tiltak for å ivareta naturen og klima også.
 • Inkludere fugletårn og utkikkspunkt, og rullestolvennlig platå for fugletårn
 • Anleggsutvikling for innvandringsbefolkningen

Er det samme utfordringer i små og store organisasjoner?

Er det ulike utfordringer for tilrettelegging i skog og mark, sjø, fjell og nærmiljø- og boområder?

Er det et større behov for enkelte anlegg enn andre? Hvordan begrunne og vurdere et behov?

 • Ja, mindre enklere tiltak friluftsliv kan ha stor effekt for mange