Foto: Hanna Lisa Matt
FnfOslo og AkershusAktuelt › Sammendrag fra stort folkemøte mot utvidelse av Røyken næringspark i Asker

Sammendrag fra stort folkemøte mot utvidelse av Røyken næringspark i Asker

Onsdag 29. mars ble det arrangert et imponerende folkemøte i Åros av frivilligheten, om den planlagte utvidelse av Røyken næringspark. Saken treffer tydeligvis mange, ca. 150 personer møtte opp og deltok på det 2-timer lange møtet.

Om planarbeidet. Det er planlagt en utvidelse av Røyken næringspark i Årosmarka, felt D. Utvidelsen utgjør ca. 480 dekar. Prosjektet består ifølge utbygger av uttaking og prosessering av fjell til pukk, og mottak av diverse løsmasse til deponering for oppfylling av dalføret/planering av feltet. Omfanget av uttak er ca. 500 000 kubikk ferdig pukk ut, og 2,5 millioner kubikk fyllmasse inn til deponi. Denne industrielle prosessen er anslått til å vare i ti år. Felt D ble også foreslått i arealdelen for gamle Røyken, men ble da ikke inkludert.

Det ble gjort klart i møtet at arrangørene ikke var imot næringsutvikling i Asker kommune generelt, men at det var utvidelsen av felt D som ikke var ønsket. Det er nok utvidelser i dette prosjektet nå.

Folkemøtet startet med forberedte innlegg fra kommuneplansjef Tor Arne Midtbø, Norconsult, Asker Elveforum, Forum for natur og friluftsliv og NJFF. Det ble informert om bakgrunnen for prosjektet og historikk, omfanget av hva som skal skje nå og hva som blir konsekvensene når det gjelder miljø, bekker og ikke minst adgangen til skogen.

Politikerne som hadde møtt opp var klare på at de var der først og fremst for å lytte, men fikk også noen minutter hver til å legge fram synspunktene fra sine partier. Så langt er det kun fire partier som sier nei til en slik utvidelse. Det er Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de grønne, Rødt og Sosialistisk Venstreparti. Resten av de politiske partiene i Asker er litt mer avventende i sine meninger om utvidelse av næringsparken, og sier det er en vanskelig sak. Det ble sagt at kommunen må balansere hensynene i hele kommunen. Videre ble det sagt at det ønskes å bygge næring langs E134 for å minimere klimagassutslipp og samle utbyggingene. Dette mente  FrP var et tvilsomt argument da felt D, ifølge FrP, ligger 1 mil fra motorveien.

Politikerne ble etterfulgt av innlegg og spørsmål fra de oppmøtte i salen. Det ble kommentert at felt D sperrer inngangsporten til Årosmarka for friluftsliv, og at Hurumhalvøya er på sitt smaleste her. Området fungerer også som en viltkorridor. Naturavtalen ble også nevnt, og kraven om at denne skal gjennomføres lokalt i kommunene. Videre blei det stilt spørsmål om det ikke var andre steder som var bedre egnet og om dette faktisk var undersøkt og vurdert i prosessen. Det ble også stilt spørsmål om hva som lå til grunn for kommunens sterke ønske om denne utvidelsen og om det gamle avtaler eller annet som ligger bak forslaget. De 25% som ikke er utnyttet i de eksisterende arealene i næringsparken burde heller utnyttes enn å utvide med enda en del. Det kom innspill på at alle tettsteder i Asker burde få sin egen Markagrense. Videre ble det kommentert at nummeret på antall arbeidsplasser var uklart, og ordfører bes gi et korrekt tall på antall arbeidsplasser for å vurdere om antallet faktisk kan rettferdiggjør utbyggingen av feltet.