FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til Eidsvoll kommunes delplan for naturmangfold

Uttalelse til Eidsvoll kommunes delplan for naturmangfold

Det er svært positivt at Eidsvoll kommune ønsker å få oversikt over sine naturverdier og sette dem på dagsorden. Flere konkrete tiltak blir foreslått i forslaget til kommunedelplan for naturmangfold, og det er bra, men vi mener planen må forbedres på flere punkter:

Vi stiller oss undrende til at Eidsvoll kommune ikke har brukt begrepet natur- eller klimakrise.
Anerkjennelse av krisene er nødvendig å legge til grunn for videre arbeid for å sikre en bærekraftig fremtid og for at Norge skal nå de internasjonale målene vi har forpliktet oss til.

Eidsvoll må prioritere, og beskytte, naturarealene sine bedre.
Vi ønsker at Eidsvoll skal utarbeide et arealregnskap for å få oversikt over alle inngrep som blir gjort i kommunen. Vi mener at Eidsvoll må ha som mål å bli en arealnøytral kommune. Et arealregnskap vil være et godt verktøy for å forhindre bit-for-bit nedbyggingen av natur og bevare viktige nærturområder i Eidsvoll.

Det er bra at Eidsvoll har prioritert ravinelandskapet i planen. Det er imidlertid viktig at våtmarksområdene som Vorma og myrområdene i Eidsvoll blir inkludert i planen. Samlet belastning på disse og andre naturtyper må også undersøkes, inkludert effekten av Odals vindkraftverk på tvers av kommunegrensen.

Se uttalelsen til kommunedelplan for naturmangfold i Eidsvoll i sin helhet her