FnfOslo og AkershusAktuelt › Uttalelse til komuneplanens arealdel, Frogn kommune

Uttalelse til komuneplanens arealdel, Frogn kommune

Tilsluttede organisasjoner i FNF Oslo og Akershus er alle sterkt opptatt av å ta vare på naturgrunnlaget i Frogn kommune, samt fremme et allment tilgjengelig friluftsliv.

Hovedpunktene fra uttalelsen

Frogn kommune ønsker å flytte byggeforbudssonen langs sjøen utenfor Drøbak. Konskevensene av dette må avklares tydelig.

Naturmangfold er ikke ivaretatt i kommuneplanen og må inkluderes.

Vi ber kommunen inkludere LNFR-arealet mellom næringsarealene Holt Park og Måna Nord-Sør og området Bråtan ved Heer i grense for Frognmarka pga. natur- og friluftslivsverdiene der. Videre ber vi kommunen ta inn arealinnspill nr. 7 for Kopås, og tilbakeføre området til LNFR. Dette vil styrke arealregnskapet som går i minus med forslaget til arealdel. Vi ber kommunen om å ikke ta inn arealinnspill nr. 36 for Bråten da området har store friluftslivsverdier. Videre ber vi kommune ta inn arealinnspill nr. 74 for Skipshelle for å åpne store arealer mot sjøen for allmennheten.

Vi ønsker at kommunen legger til bestemmelser om krav om reguleringsplan ved utbygging i LNFR-områder, om økologisk kompensasjon, krav om maks 500 meter til nærmeste turvei/turområde og konkrete bestemmelser for grønnstruktur, turveier og løyper samt beskrivelse av skjøtsel og krav til hva grøntområder skal være. Vi kommer også med forslag til utforming av disse bestemmelsene.

Vi savner temakart for grønnstruktur/grønne traseer med en oversikt over viltkorridorer, eksisterende stier (kyststi og andre) og løyper i kommunen osv. Data fra prosjektet Kartlegging og verdisetting av Friluftsområder, herunder grønnstruktur, nærmiljøanlegg og andre områder for barns lek må også inkluderes. Som en del av en videre prosess anbefaler vi kommunen å utarbeide en sti- og løypeplan, og vi minner om det pågående nasjonale prosjekt «Friluftslivets ferdselsårer» og oppfordrer Frogn kommune til å delta.

Vi ber kommunen fortsette å gå imot planene for ny skipsled vest for Håøya.

Til slutt ber vi kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette. Kommunen må ha som mål å bli arealnøytral.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, BirdLife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Follo sopp- og nyttevekstforening, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Oslofjordens Friluftsråd og Skogselskapet Oslo og Akershus.

Se uttalelsen til kommuneplanens arealdel for Frogn kommune i sin helhet her.