FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2023 – 2035, Asker kommune

Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2023 – 2035, Asker kommune

Sammendrag av uttalelsen

 • Vi ber kommunen fortsette å gå imot planene for ny skipsled vest for Håøya
 • Vi ber kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette. Dette er spesielt viktig i 100-meters- beltet.
 • Det er bra med arealregnskapet, men vi mener det bør være mer detaljert.
 • Planforslaget nevner ikke miljøstandard i vassdrag og sjø. Dette gjør det vanskelig å vurdere om planforslaget kommer i konflikt med overordnede mål, og må omtales og utredes.
 • Angående arealinnspill ber vi kommunen om:
  • en utvidet konsekvensutredning og en vurdering av avbøtende tiltak for arealinnspill 2.2 Padderudvannet.utredninger om konsekvensene for sjøørret og utredninger for å hindre avrenning fra evt. forurenset masse og konsekvenser for naturverdiene i vassdrag som munner ut i Oslofjorden for arealinnspill 6.1 Bjørnstad massedeponi.en utvidet konsekvensutredning av naturmangfold og friluftsliv for arealinnspill 6.2 Hyggen massedeponiå tilbakeføre felt D, for arealinnspill 6.7 Utvidelse av Røyken næringspark, til LNF i kommuneplankartet pga. svært negative konsekvenser for naturverdier, friluftsliv og rekreasjon.å utrede konsekvensene for bruken av området og stinettverket for arealinnspill 7.1 Bårdsrudveien boligfelt (NÆ4).
  • å utelate forslaget om dypvannskai i Dramstadbukta i kommuneplanens arealdel. Om dette ikke blir tilfelle ber vi om en utvidet konsekvensutredning.
 • Vi etterspør om kommunen har gjort en helhetlig vurdering av plassering av massdeponier i Asker og nærliggende kommuner. Hvis ikke, oppfordrer vi kommunen til å gjennomføre en slik helhetlig utredning, og heller vurdere forslag til massedeponier basert på denne i neste rullering av kommuneplanens arealdel.
 • Vi ønsker at kommunen legger til bestemmelser om økologisk kompensasjon og krav (ikke bare en visjon) om maks 250 meter til nærmeste turvei/turområde. Vi kommer med forslag til dette.
 • Vi ber kommunen ta kontakt med Skiforeningen angående bestemmelse 10.3 for å fortsatt sikre gode skiløper i Asker.
 • Vi ber kommunen om strengere krav til kantsoner og å ta inn en bestemmelse om bekkeåpning.
 •  Vi ber kommunen om å vurdere hensynssoner for friluftsliv for områder kartlagt som svært viktige for friluftslivet.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, Asker Elveforum, BirdLife Buskerud, BirdLife Oslo og Akershus, Bærum Natur- og Friluftsråd, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo og Oslofjorden Friluftsråd.

Les uttalelsen til Asker kommunes arealdel i sin helhet her