FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Lunner kommune

Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Lunner kommune

I uttalelsen ber vi kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette.

Vi ber kommunen om å forklare i arealdelen hvordan de håndterer interessekonflikter i kommunen.

Vi vil gjerne vite om det er gjort en helhetlig vurdering av plassering av næringsarealer i Lunner og nærliggende kommuner. Hvis ikke, oppfordrer vi kommunen til å gjennomføre en slik helhetlig utredning, og heller vurdere forslag til næringsareal basert på denne i neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Angående arealinnspill ber vi kommunen om:

  • å se endring i arealbruk i lys av den kunnskapen og de forpliktelser Norge har i dag angående både natur- og klimakrisen
  • å utelate forslaget om (LSN1) Bislingen og (B15) Øvre Godli pga. for store negative konsekvenser for natur- og friluftslivsverdiene i områdene.
  • å samarbeide med lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner, og undersøke om avbøtende tiltak kan være nødvendig for (21Ac) Tursti Bøhrentangen Monserudvika og (21Ad) Turveg Grindvoll – Skøien.
  • å gjennomføre utvidede konsekvensutredninger og vurdering av avbøtende tiltak for (B6) Grua sør (31), (B10) Malmgruben, (B14) Haneknemoen vest, (NÆ2/FOR) Ruudsmarka næringspark og (NÆ3) Tømmerterminal.

Vi ønsker at kommunen legger til bestemmelser om økologisk kompensasjon, sikring av stier og snarveier og krav om maks 500 meter til nærmeste turvei/turområde, sikring av kantsoner langs vassdrag og tillegg og rettelse i bestemmelsene om naturmangfold. Vi kommer med forslag til dette.

Vi savner temakart som grunnlag for utarbeidelse av plankartet. Kommunen bør ha et kart som inneholder en oversikt over eksisterende stier og løyper i kommunen og et temakart med grønnstruktur/grønne traseer. Vi anbefaler også at kommunen utarbeider en sti- og løypeplan og deltagelse i det nasjonale prosjektet Friluftslivets ferdselsårer.

Se uttalelsen til Lunner kommunes arealdel i sin helhet her