Figur: Hentet fra Lillestrøm kommunes nettsider
FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til Varsel om oppstart for ny overføringsledning mellom Krogstad og Heia

Uttalelse til Varsel om oppstart for ny overføringsledning mellom Krogstad og Heia

FNF Oslo og Akershus har fulgt saken om biogassanlegget på Krogstad og behovet for ny overføringsledning, og tidligere sendt to uttalelser om saken (brev datert 26.08.21 og uttalelse datert 01.04.22). Vi ba blant annet om en ny reguleringsplan i stedet for små endringer i eksisterende reguleringsplan.

Vi er derfor glade for at det nå skal gjøres en helhetlig vurdering og utarbeides en reguleringsplan, inkl. konskekvensutredning, som vurderer to alternativer i stedet for dispensasjon for én trasé. Beslutningen om arealet for tiltaket vil da baseres på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

Vi har spilt inn følgende til varselet om oppstart:

Som arealmyndighet har kommunene et stort ansvar for å nå målene Norge har forpliktet seg til gjennom naturavtalen. Dette gjelder også Lillestrøm kommune.

Det er bra at natur og friluftsliv skal utredes. Vi har følgende tilleggsinnspill til det som er skissert som utredningsbehov:

  • «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder» er ikke utført i gamle Fet kommune, og det må derfor kartlegges grundigere her.
  • Det må tas hensyn til bruk av området under og etter arbeidet.
  • Myr må være et eget tema i konsekvensutredningen.
  • Vannmiljø må være et eget tema i konsekvensutredningen.
  • Restaurering må være et eget tema i konsekvensutredningen.
  • Alle registreringer utført etter 2021 må bli inkludert i naturmangfoldkartleggingen, også for traséalternativ 1.
  • Utredningen må inkludere kostnaden av tapt natur.

Vi mener at alternativ 2 langs fv170 Kompeveien er den beste traseen
da dette alternativet vil spare mest natur og gir minst påvirkning for friluftslivet.

Uttalelsen ble sendt på vegne av følgende tilsluttede organisasjoner i forumet:
BirdLife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus og Romerike Sopp- og Nyttevekstforening.

Se uttalelsen til Varsel om oppstart til ny overføringsledning mellom
Krogstad og Heia i sin helhet her.