FnfOslo og Akershusuttalelser › Skogbruksloven: Innspill til bedre kunnskapsgrunnlag, veiledning, medvirkning og verdivalg

Skogbruksloven: Innspill til bedre kunnskapsgrunnlag, veiledning, medvirkning og verdivalg

Hvordan kan vi bruke skogbruksloven for å ivareta natur?

Skogbruksloven er viktig for organisasjonene i vårt nettverk. FNF Oslo og Akershus og FNF Troms arrangerte derfor i fjor et seminar om skogbruksloven som miljølov. Hensikten var å belyse hva skogeiers forvaltningsansvar for miljøverdiene (herunder også friluftsliv) innebærer og hva vi kan forvente av skogbruksmyndighetene i de tilfeller forvaltningsansvaret ikke ivaretas. Vi ønsket også å se nærmere på når offentligheten kan påvirke og hvordan man kan tilby sin kunnskap. Videre valgte et nord-sør samarbeid for å synliggjøre likheter og forskjeller i behovene til forvaltning mellom ulike deler av landet.

Seminaret bestod av innlegg fra Landbruks- og matdepartementet, Statsforvalteren i Oslo og Viken, NIBIO, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning – NMBU, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal, Harstad Turlag – DNT og Naturvernforbundet. Innleggene ble etterfulgt av samtale/debatt mellom innlederne.

Seminarets fullstendige program.
Oppsummering og lenke til opptak av seminaret.

Dette brevet er en oppfølging av arrangementet med innspill og spørsmål vi ikke fikk svar på gjennom seminaret. Vi mener det er behov for:

  • mer veiledning om skogbrukslovens muligheter og begrensninger
  • informasjon om mulige møteplasser mellom organisasjonene og aktørene i skogforvaltningen
  • mer veiledning om hvordan og når frivilligheten kan medvirke.

Videre ber vi om mer kunnskap om hvordan klimatiltak påvirker skogbruk og natur inkludert om det er behov for geografisk tilpasning av tiltak. Det er helt avgjørende at kunnskapsgrunnlaget er omforent for å tilfredsstille formålsparagrafen i skogbruksloven, og vi mener dette ikke er tilfelle i dag. Vi ber derfor om svar på hvordan dette kan forbedres. Det er behov for et kunnskapsgrunnlag som gjør at beslutningstakerne kan gjøre veloverveide prioriteringer om hvilke tiltak som skal gjennomføres til det beste for alle fagfelt.

Til slutt ber vi om at håndteringen av målkonfliktene må endres for å avspeile dagens natur- og klimakrise. Sammen med en felles forståelse av kunnskapsgrunnlaget i norsk skogforvaltning og bedre medvirkning, veiledning og møteplasser for frivilligheten vil føre til en bedre skogforvaltning sett i lys av dagens utfordringer.

Vi ber derfor om svar på hvordan også dette kan forbedres.

Brevet ble sendt på vegne av Asker Elveforum, Birdlife Oslo og Akershus, Bærum Elveforum, Den Norske Turistforening (DNT) Harstad og Omegn, DNT Oslo og Omegn, Follo sopp- og nyttevekstforening, Lillomarkas Venner, Midt-Troms Naturlag, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Naturvernforbundet Troms, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus, Norges Jeger og Fiskerforening Oslo, Nordnorsk Botanisk forening, Oslofjordens Friluftsråd, Romerike sopp- og nyttevekstforening og Østmarkas Venner, til Landbruks- og matdepartementet.

Se brevet med innspill til bedre kunnskapsgrunnlag, veiledning, medvirkning og verdivalg i skogforvaltningen i sin helhet her