FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til Kommuneplanens arealdel 2023-2040, Nannestad kommune

Uttalelse til Kommuneplanens arealdel 2023-2040, Nannestad kommune

FNF Oslo og Akershus spilte inn følgende til kommuneplanens arealdel:

Kommunen må alltid avklare arealbruken gjennom planprosesser for å sikre medvirkning.

Vi mener det i planarbeidet ikke er foretatt gode nok helhetlige vurderinger for å få til dette. Helhetlige vurderinger og oversikt over totalbildet ivaretas ikke i reguleringsprosesser.

realinnspillene som foreslås tatt inn i kommuneplanen består av veldig mange næringsinnspill. Vi mener kommune skulle ha utarbeidet et arealregnskap for å ha et overordnet blikk på bruken av arealene.

Vi støtter kommunens anmodning for arealinnspill B12, B18, N3 Bjørkesaga, N5c, men kun den delen administrasjonen forslår, N39b – Herstua, N39c – Herstua, N45 og N48 da vi mener disse ikke forringer våre interesser i stor grad. Vi støtter ikke kommunens anmodning for arealinnspill B50, N1 Kopperud, N46, N48b og N48c da vi mener disse forringer våre interesser i stor grad.

Vi ønsker at kommunen legger til bestemmelser om krav om økologisk kompensasjon, krav om maks 500 meter til nærmeste turvei/turområde og konkrete bestemmelser for grønnstruktur, turveier og løyper samt beskrivelse av skjøtsel og krav til hva grøntområder skal være, og utvide bestemmelsen om kantsoner langs vassdrag. Vi kommer med forslag til dette.

Vi savner temakart for grønnstruktur/grønne traseer med en oversikt over viltkorridorer, eksisterende stier og løyper i kommunen osv. Data fra prosjektet Kartlegging og verdisetting av Friluftsområder, herunder grønnstruktur, nærmiljøanlegg og andre områder for barns lek må også inkluderes.

Som en del av en videre prosess anbefaler vi kommunen å utarbeide en sti- og løypeplan, og vi minner om det pågående nasjonale prosjekt «Friluftslivets ferdselsårer».

Se uttalelsen til kommuneplanens arealdel for Nannestad i sin helhet her