FnfOslo og AkershusAktueltarrangement › Oslofjordkonferansen 2024

Oslofjordkonferansen 2024

Hva er status for fisken i Oslofjorden og indre Skagerak?
Oslofjordkonferansen, 18. mars 2024 på Sentralen i Oslo.
Se vår oppsummering fra dagen med bilder og korte referat av presentasjonene.

Status Oslofjorden v/ Espen Søilen, direktør Oslofjordens Friluftsråd.

 • Europas mest besøkte fjord
 • Norges største reiselivsdestinasjon
 • 118 kommuner med 2,8 millioner mennesker i nedslagsfeltet.

Vi vet hva som er problemet:

Dårlig arealforvaltning: Næringsstoffer, gjødsling.

Løsningen:

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.
63 tiltak for å redde fjorden og friluftslivet.

Vi vet hva som må gjøres.

Vi vet at jo lenger tid vi bruker, desto vanskeligere og dyrere blir det å nå målet. Når «alle» er enige- hvorfor er det da så vanskelig å nå målet?

OF: Vi tror at vi trenger en sterkere stat på banen for å styre.

Når «alle» er enige- hvorfor er det da så vanskelig å nå målet? Espen Søilen, Oslofjordens friluftsråd.
Foto: Kaja Høgås.

Historisk tilbakeblikk på Oslofjorden. Even Moland, forsker Havforkningsinstituttet.

 • De største endringene ligger flere tiår tilbake.
 • Få fisken tilbake gjennom effektivt marint vern.
 • Bruk av strengt vern og 0- fiskeområder.

Hva viser strandnottrekkene om situasjonen i Oslofjorden? Halvor Knutsen, forsker Havforskningsinstituttet.

Halvor Knutsen, Havforskningsinstituttet. Foto: Kaja Høgås.

Hvorfor er det viktig å ha mange aldersgrupper av torsk? Thrond O. Haugen, professor NMBU.

Hva kan folkeforskere bidra med for å få tilbake fisken?
Henning Røed, prosjektkoordinator Oslofjordens friluftsråd.

Henning Røed, Oslofjordens friluftsråd. Foto: Kaja Høgås

Økosystem Oslofjorden- elv og hav. Dag O. Hessen, professor UiO.

Dag O. Hessen, UiO. Foto: Kaja Høgås.

Koblinger mellom land og hav.

Havet er ikke uendelig, men robust. Setter vi i gang tiltak nå, kan vi redde Oslofjorden.

Status for sjøørret og laks i Oslofjorden. Torbjørn Forseth, seniorforsker NINA.

Det står ikke så dårlig tid med laksebestanden i Oslofjorden, sammenlignet med resten av landet.

Kantsoner og forurensning av elver – effekt på fisk. Jon Museth, seniorforsker NINA.

 • Kantsoner er viktige landskapselement.
 • Kantsoner er viktige leveområder for planter, insekter, fugl, pattedyr.
 • Kantsoner er viktige trekk- og vandringskorridorer.
 • Kantsoner tar opp næringsstoffer og hindrer forurensning.
 • Kantsoner reduserer faren for erosjon og ras under ekstremvær.
 • Kantsoner reduserer vannhastigheten og farer for ødeleggelser nedstrøms.
 • Kantsoner er som Møllers tran… hjelper mot det meste.
Jon Museth, NINA. Foto: Kaja Høgås.

Status på restaureringsarbeid i sjøørretbekker. Sondre Breian, Sportsfiskekonsulent, NJFF.

Bekkene og elvene er Oslofjordens «blodårer». Det som havner i disse elvene og bekkene, havner også i Oslofjorden, og bestemmer hvordan tilstanden der blir.

Vi må ha et økt fokus på restaurering i arbeidet med å redde Oslofjorden.

Fiskeregler- viktigheten av oppsyn, og tilrettelagt informasjon til målgruppene. Øyvind Fjeldseth, rådgiver NJFF.

 • Det finns mange måter å regulere fiske på, uten å frede.
 • Vi ønsker mer informasjon, og bidra til det.
 • Informasjon på hjemmesiden til Fiskeridirektoratet, ingen som får med seg.
 • Vi må ha tilrettelagt informasjon til målgruppene. Det holder ikke med en artikkel på hjemmesiden. Mottakeren må ha en tillit til avsenderen. Og motivere mottakeren, og forklare hvorfor.
 • Vi trenger et oppsyn ala det en har for jakt og fritidsfiske.
Øyvind Fjeldseth, NJFF. Foto: Kaja Høgås.

Hva inneholder en helhetlig verneplan for all natur i Oslofjorden? Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet.

Hva er løsningene?

 • kloakk, jordbruk og sprengstoff
 • Jordbruksavrenning
 • overfiske
 • Vern: Gir ekstra lag av robusthet.

Vi bør verne 30%:

 • Beskytte hele indre Oslofjord.
 • Styrke hummer- og fuglefredning i alle kommunene, utvid vernet.
 • De marine nasjonalparkene bør ha sterkere vern i sjøen.
 • Vern av særlige verdifulle og sårbare områder. Det må være ekte vern! Hvorfor bunntråling i våre marien verneområder/ nasjonalparker?

Takk for en veldig bra og lærerik dag!

Koordinator i FNF Buskerud, Kaja Høgås.

Konferansen var fulltegnet med flere politikere, frivillige organisasjoner, forskere og andre interesserte til stedet. Bilde fra lunsjen med Kristin Bjartnes, Buskerud Botaniske Forening, Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud, og FNF- koordinator, Kaja Høgås.
Foto: Tor-Kristian Eriksen, Naturvernforbundet i Buskerud.