FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloArrangement › 14. oktober – Kurs i naturmangfoldloven

14. oktober – Kurs i naturmangfoldloven

Vil du gjøre en forskjell? Brenner du for å bevare naturmangfoldet? Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges?

Tid: Onsdag 14. oktober, kl. 17-20:30
Sted: Røde Kors’ lokaler, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

ARRANGEMENTET VIL STRØMMES DIREKTE.

Stream start fra kl. 17:30!
Følg her streamen her: https://www.facebook.com/FNFOslo/posts/130805532111985

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.

Etter kurset vil du ha lært hva som er meningen med Naturmangfoldloven og hva slags bestemmelser inneholder den, og hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å beskytte natur – spesielt rettet mot kommuners planarbeid og dispensasjonssaker.

Del 1
Hva er meningen med loven og hvilke bestemmelser inneholder den?

Bakgrunnen:

 • Historien til Naturmangfoldloven – hva bygger den på og hvordan kom den på plass?
 • Hva slags lov er dette? Hva er det dens styrker og svakheter
 • Hva er dens intensjon?
 • Hvordan brukes den i hovedsak i dag?
 • Viktige begreper

Gjennomgang av lovens viktigste deler:
Kapittel 2

 • Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer § 4
 • Forvaltningsmål for arter § 5
 • Kunnskapsgrunnlaget § 8
 • Føre-var-prinsippet § 9
 • Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10
 • Kostnadene skal bæres av tiltakshaver § 11
 • Prinsipp om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetode og lokalisering § 12
 • Kvalitetsnormer for naturmangfold § 13

Utvalgte naturtyper

 • Hva er en naturtype?
 • Vedtatte naturtyper
 • Krav om handlingsplan knyttet til utvalgte naturtyper
 • Disse burde vært vedtatt

Prioriterte arter

 • Hva innebærer det å være prioritert art
 • Prioriterte arter i dag – hvilket vern har disse?
 • Disse burde vært prioriterte arter

Ulike typer for områdevern

 • Nasjonalpark
 • Landskapsvernområdevern
 • Naturreservat
 • Biotopvernområde
 • Marine verneområder
 • Prosess for verning

Del 2
Hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å beskytte natur?

Hvordan kan vi bruke Naturmangfoldloven i praksis

 • I kommunale planprosesser (kort om hvordan disse fungerer)
 • I utbyggingssaker (hvordan blir dere klar over disse)
 • I alle tiltak der naturverdier er berørt – se vegbygging og energi (vindkraft)

Gå kommunen etter i sømmene:

 • Bruk av artskart
 • Er det truede arter der? – prioriterte arter
 • Bruk av naturbase
 • Er det truede naturtyper der? – utvalgte naturtyper
 • Bruk av MiS registrering i skog.
 • Hva gjør du dersom viktige arter/naturtyper ikke er registrert, men som du kjenner til?

Gode tips i arbeidet

 • Samarbeid med kommune administrasjonen
 • Samarbeid med lokale organisasjoner
 • Samarbeid med media

Slik skriver du høringssvar

 • Oppsett
 • Henvisning til Naturmangfoldloven

Kursholder: Fredrik Vikse, politisk rådgiver i Sabima.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres i regi av Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.