FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › Damkonferansen 2020 – opptak

Damkonferansen 2020 – opptak

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd arrangerte en vellykket konferanse om regulerte dammer og deres skjebne på Lillestrøm kultursenter den 21. oktober.

Fikk du ikke med deg konferansen?
Se opptak og powerpointer nederst på siden.

Formålet med Damkonferansen 2020 – Rivning eller opprusting av demninger i Marka og byggesonen? Konsekvenser for natur, friluftsliv – og økonomi var å belyse alle sider ved utfordringene knyttet til regulerte vann og deres damanlegg. Hva gjør vi med dammene når de ikke lenger er til nytte for dameierne, og når de gamle demningene lekker, samtidig som NVE stiller strenge krav til damsikkerhet? Det er store natur- og friluftslivsverdier knyttet til vanna, men det er kostbart å overta ansvaret for damanleggene.

Gjennom konferansedagen fikk vi et helhetlig bilde på problematikken rundt regulerte dammer. Vi fikk høre om dammenes historie og natur- og friluftslivsverdiene knyttet til dammene. Regelverket ble nøye gjennomgått av Norges Energi- og Vassdragsdirektorat (NVE) og mulighetene og utfordringene ble belyst av fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene.

Debattpanelet konkluderte med at det framover vil være viktig å samle kreftene, fra natur- og friluftsorganisasjonene til offentlige myndigheter, og få fram det brede mangfoldet av forvaltning og brukerinteresser. Det finnes økonomiske muligheter for overtakelse av damanlegg for kommuner, men det er mer problematisk for private eiere. Ved kommunal overtagelse kan for eksempel dameier gir kommunen tilskudd tilsvarende nedleggelseskostnad (slik som dammene på Romerike). Sett i lys av at dammene er utendørs idretts- og friluftsanlegg kan ordningen for statlig sikring av friluftsområder være en mulighet, samt spillemiddelordningen.

NVE poengterte at innspillene som er mest verdifulle for dem i en høringsprosess er ønske om en overtakelse (for eksempel fra en kommune) og innspill på hvordan de ønsker området i etterkant ved en eventuell nedleggelse. NVE har myndighet til å sette vilkår for nedleggelsen som ivaretar området for ettertiden.

Opptak og powerpointer

Program (pdf)

Dam-og reguleringshistorien i Marka
Kåseri ved Stein Erik Kirkebøen (pdf)

Naturverdier i og ved regulerte vann (pdf)
ved Silje Hansen, Sabima

Friluftslivsverdier til regulerte vann
Lisa Näsholm (Skiforeningen) (pdf)
Dag Olav Brækkan (DNT Oslo og Omegn) (pdf)
Knut Magnus Wold (NJFF Akershus) (pdf)

Regelverk for dammer og konsesjonsbehandlingen
Damsikkerhet og damsikkerhetsforskriften (pdf), ved Roar Sivertsgård, NVE
Konsesjonsbehandling ved nedleggelse av dammer (pdf), ved Arnljot Einride Strømseng, NVE

Fylkesmannens rolle (pdf)
Gunhild Dalaker Tuseth avdelingsdirektør , Fylkesmannen Oslo og Viken

Økonomi, friluftsloven og kulturminneloven (pdf)
Rune Winum, avdelingsleder for Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering Viken fylkeskommune

Kommunenes utfordringer
Nittedal kommune (pdf) ved fungerende ordfører Inge Solli
Asker kommune (pdf) ved avd. leder VA-plan Per Øystein Funderud

Hva tenker dameierne?
Oslo kommune (pdf) ved seksjonssjef i Bymiljøetaten, Trond Enkerud
Nedre Romerike Vannverk (NRV) ved daglig leder Dag Georg Jørgensen